Recreational Fishing2019-01-12T20:52:10+00:00

Ερώτηση: Γιατί διεξάγεται έρευνα για την ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά τις επιλογές της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής, δημιούργησε ένα κοινό Κοινοτικό πλαίσιο για τη Συλλογή, Διαχείριση και Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό έχει εκδώσει Κανονισμούς και Εφαρμοστικές Αποφάσεις για την εκπόνηση Εθνικών Προγραμμάτων Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) από τα κράτη μέλη, από όπου προκύπτει και η ανάγκη για την συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία.

 • ΚΑΠ (Κοινή Αλιευτική Πολιτική),
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου,
 • Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1701 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2016, περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5304],
 • Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4329].

Τα προγράμματα πρέπει να είναι πολυετή (τουλάχιστον τριετή) για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της υποχρέωσης συλλογής και διαχείρισης δεδομένων (ΕΚ 199/2008), ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν και να σχεδιάζουν τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων εργασίας.

 

Ερώτηση: Ποιος διεξάγει την έρευνα για την ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα

Απάντηση: Με σκοπό την εκτίμηση της δραστηριότητας της ερασιτεχνικής αλιείας, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) και σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ διενεργεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πιλοτική έρευνα για την ερασιτεχνική αλιεία.

 

 

Ερώτηση: Πως διεξάγεται η πιλοτική έρευνα

Η Έρευνα έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια. Θα διεξάγεται από το 2017 έως το τέλος του 2019 και θα ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις.

Η πρώτη φάση της έρευνας αφορά διεξαγωγή Πανελλαδικής τηλεφωνικής έρευνας συμπεριφοράς, με χρήση ερωτηματολογίου. Η τηλεφωνική Έρευνα έχει το πλεονέκτημα της καλύτερης διασποράς του δείγματος στο σύνολο της χώρας. Διεξάγεται σε δείγμα νοικοκυριών από όλους τους Νομούς της Ελλάδας και καλύπτει Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές Περιοχές. Η επιλογή του δείγματος βασίζεται στα στοιχεία του πληθυσμού, όπως αυτά προκύπτουν από την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού ΕΣΥΕ . Ο πληθυσμός της έρευνας είναι άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω.

Η  έρευνα ημερολογίου αποτελεί την 2η φάση της πιλοτικής έρευνας, θα διαρκέσει 12 μήνες και επιδιώκει την συνεργασία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με την θάλασσα και τον πλούτο της για μεγάλο μέρος του χρόνου τους – τους ερασιτέχνες ψαράδες. Οι συμμετέχοντες στην ερευνα καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο με την μορφή ημερολογίου με πληροφορίες για κάθε ένα αλιευτικό ταξίδι που πραγματοποιούν. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρώνουν τα συμπληρωμένα ημερολόγια και τα επιστρέφουν με προπληρωμένο φάκελο που τους παρέχεται, στο ΙΝΑΛΕ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ημερολογίου καλούνται να ακολουθήσουν τις αλιευτικές τους συνήθειες και ΟΧΙ να τις αλλάξουν γιατί η έρευνα αυτή έχει σκοπό την καταγραφή της πραγματικής αλιευτικής δραστηριότητας όπως αυτή ασκείται από τους ερασιτέχνες  αλιείς

Η έρευνα θα συνεχιστεί με την 3η φάση κατά την διάρκεια του 2019 με δράσεις πεδίου που αφορούν σε τυχαίες δειγματοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας από τους συνεργάτες του ΙΝΑΛΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.

Ερώτηση: Ποια αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της έρευνας?

Aπάντηση: Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής έρευνας, θα προσδιοριστούν και θα αξιολογηθούν για πρώτη φορά κρίσιμα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για την ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα όπως

 • Ο αριθμός των ερασιτεχνών αλιέων και οι αλιευτικές πρακτικές τους

 • Ο αριθμός αλιευτικών ταξιδιών ανά έτος

 • Τα αλιεύματα ανά αλιευτικό ταξίδι

Στο τέλος της έρευνας θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ποσοστό των αλιευμάτων που αναλογεί στους ερασιτέχνες αλιείς.

ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ

 1. Ημερολόγιο                                                             

 2. Οδηγίες συμπλήρωσης ημερολογίου                 

 3. Δείγμα συμπληρωμένου Ημερολογίου              

 

 

Pericles2019-01-12T20:45:34+00:00

Πρόγραμμα Pericles

Οδηγοί

Ελληνικά Ψάρια

Ταινίες

Σφουγγαράδες της Καλύμνου

Επί της ουσίας – Μάνος Κουτράκης

Το τελευταίο ταξίδι

Βιβλία

Το Ψάρεμα στα Ελληνικά Ακρογιάλια 

Άρθρα

Η αλιεία και η μεταποίηση ψαριών στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως σήμερα 

Αργύρης Καλλιανιώτης2018-12-13T20:26:30+00:00

Ο Δρ. Α. Καλλιανιώτης είναι Bιολόγος – Iχθυολόγος με 35ετή ερευνητική εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την αλιευτική τεχνολογία. Η ενασχόλησή του με τον τομέα άρχισε στο γραφείο αλιείας στην Καβάλα το 1980 και συνεχίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, όπου ολοκλήρωσε την μεταπτυχιακές του σπουδές. Κατά την διάρκεια της δεκαετούς παραμονής στην Κρήτη συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα εκτίμησης και διαχείρισης ιχθυοαποθεμάτων και σε προγράμματα σχετικά με την αλιευτική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Από το 1995 είναι ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και υπηρετεί ως διευθυντής στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας με έδρα την Νέα Πέραμο Καβάλας. Τα δέκα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως συμμετέχων σε πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων με θέματα που σχετίζονται με την βιολογία σημαντικών εμπορικών ειδών, την διερεύνηση της κατάστασης ιχθυοαποθεμάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και την έρευνα σε θέματα δυναμικής παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων. Ειδικός τομέας δράσης αποτελεί η κατασκευή και παρακολούθηση τεχνητών υφάλων με σκοπό την δημιουργία αλιευτικών προστατευμένων περιοχών.

Μαρία Τζώτζου2019-01-12T20:59:46+00:00

Η Μαρία Τζώτζου είναι Διοικητικός Υπάλληλος και υποστηρίζει διοικητικά-γραμματειακά τη διευθυντή του Ινστιτούτου και όλα τα ερευνητικά τμήματα.

Βασιλική Παπαντωνίου2018-12-13T20:26:23+00:00

Η Βασιλική Παπαντωνίου είναι Τεχνικός Έρευνας στον Τομέα Αλιευτικής Βιολογίας. Τα καθήκοντα της παραπάνω θέσης περιλαμβάνουν: 1) Εργαστηριακές τεχνικές: συστηματική κατάταξη των οργανισμών, καθορισμός της γονιμότητας των ψαριών και των κεφαλόποδων, προσδιορισμός της ηλικίας και ανάπτυξης των ψαριών, μελέτη μορφομετρικών, ανατομικών και μεριστικών χαρακτήρων των ψαριών και μελέτη της διατροφής των ψαριών. Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού, 2) Δειγματοληψίες πεδίου με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μέσης και παράκτιας αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι, πεζότρατες  και διχτυάρικα), 3) Συλλογή δεδομένων σε δειγματοληψίες σε αλιευτικά σκάφη και  σε συνεντεύξεις επαγγελματιών ψαράδων, συμμετοχή στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Απόστολος Παπαδημητρίου2018-12-13T20:26:38+00:00

Ο Απόστολος Παπαδημητρίου είναι Τεχνολόγος Ιχθυολόγος Μ.Sc. Έχει εργαστεί σε μονάδες πάχυνσης και ιχθυογεννητικούς σταθμούς και έχει αποκτήσει εμπειρία και εξειδίκευση στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων (γλυκού-θαλασσινού νερού καθώς και διακοσμητικών). Ως τεχνικός έρευνας στο Ινστιτούτο Αλιευτικής έρευνας έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, στην κατασκευή και λειτουργεία του σταθμού υδατοκαλλιεργειών & οστρακοειδών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της έρευνας για την προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις υδατοκαλλιέργειες. Στο εργαστήριο Βενθικής Οικολογίας και Τεχνολογίας έχει επικεντρωθεί στην καλλιέργεια μικροφυκών για την αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας τους σε καινοτόμες εφαρμογές αλλά και τη μελέτη των αποκρίσεων των μακροφυκών,  για την παραγωγή και ανάπτυξη τεχνολογίας αποκατάστασης παράκτιων περιβαλλόντων.

Κωνσταντινιά Νάκου2019-01-12T20:59:34+00:00

Η Κωνσταντινιά Νάκου είναι Τεχνολόγος Ιχθυολόγος. Έχει εργαστεί σε  ιχθυογεννητικούς σταθμούς και έχει εμπειρία σε τμήματα παραγωγής ζωντανής τροφής. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και εργαστήρια εξειδίκευσης στη θαλάσσια έρευνα. Στο Ινστιτούτο Αλιευτικής έρευνας εργάζεται από το 1998. Είναι τεχνικός έρευνας στο εργαστήριο Βενθικής Οικολογίας και Τεχνολογίας  με αντικείμενο τις αναλύσεις δειγμάτων και την αναγνώριση οργανισμών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα αλλά και στην πραγματοποίηση πειραμάτων στο εργαστήριο, με σκοπό μέσα από τη μελέτη της βιοποικιλότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων και την κατανόηση των αλληλεπιδράσεών τους με το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, τη λήψη μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πελαγία Πηγαδά2018-12-13T20:23:50+00:00

Η Πελαγία Πηγαδά είναι Χημικός, απόφοιτη του τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται, από το 1996, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας. Οι τομείς ενασχόλησής της στο εργαστήριο «Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων» του ΙΝ.ΑΛ.Ε., είναι η συντήρηση, μεταποίηση και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων, ο ποιοτικός έλεγχος υδάτων και η μικροβιολογία αλιευμάτων και υδάτων.

Παύλος Βιδωρής2018-12-13T20:23:43+00:00

Φώτης Αράπογλου2018-12-13T20:24:21+00:00
Δρ Αργύρης Σαπουνίδης2019-01-12T20:55:43+00:00

Ο Δρ. Αργύριος Σαπουνίδης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Luton, της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Essex. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του Διατριβή, κατά την οποία ασχολήθηκε με την Μορφομετρική και Γενετική ανάλυση πέντε ειδών της ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου.

Η μελέτη της Ελληνικής ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων και η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελούν τους κυριότερους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) από το 2005 έως και το 2016 και εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονταν με την ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων (γλυκών και υφάλμυρων) καθώς και σε προγράμματα σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών.

Συνολικά συμμετείχε σε είκοσι επτά (27) ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, εκ των οποίων τα δέκα εννιά (19) ήταν ανταγωνιστικά και σε επτά (7) μη ανταγωνιστικά και μία (1) Μελέτη κατ΄ ανάθεση. Το ερευνητικό του έργου ανέρχεται σε 73 δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκθέσεις και άλλες δημοσιεύσεις (15 σε διεθνή περιοδικά SCI). Έχουν επιπλέον υποβληθεί και είναι υπό κρίση άλλες 2 ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά SCI & SSCI, ενώ 2 ακόμα εργασίες ετοιμάζονται για την υποβολή τους σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.

Το 2009 ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος στην Συμβουλευτική Επιτροπή σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή ξενικών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών & Ε.Α.Π., ιδιότητα που κατέχει έως σήμερα.

Τέλος από το 2012 συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα εργασίας για τα χέλια «Working Group on Eels – WGEEL» για την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών του Ευρωπαϊκού χελιού σε όλη την Ευρώπη και τη υποβολή προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την λήψη μέτρων για την προστασία του είδους και από το 2017 έχει οριστεί εκπρόσωπος της χωράς στην συγκεκριμένη ομάδα.

Δρ Βασίλης Παπαθανασίου2019-01-12T20:55:59+00:00

Ο Δρ. Βασίλειος Παπαθανασίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών Θαλάσσης. Κατά τη διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήμιο του Πλύμουθ (Η.Β.) ασχολήθηκε με τη χρήση βασικών μετρικών θαλασσίων φανερογάμων για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της παράκτιας ζώνης. Συμμετείχε στην ανάπτυξη εργαλείων για προγράμματα παρακολούθησης της παράκτιας ζώνης, όπως ο δείκτης CymoSkew, που απαντάει στις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ. Παράλληλα έχει αναπτύξει μεθοδολογίες έγκαιρης εκτίμησης της κατάστασης λιβαδιών αγγειοσπέρμων, βασισμένες στη μελέτη της φυσιολογίας τους (απόδοση του PSII), έχει μελετήσει τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών σε αυτά, ενώ ασχολείται με τη χαρτογράφηση και προστασία αυτών των σημαντικών από οικολογικής και οικονομικής σκοπιάς ενδιαιτημάτων. Έχει 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κρίση και πρακτικά συνεδρίων.

Δρ Σωτήρης Κυπαρίσσης2019-01-12T20:58:00+00:00

Ο Δρ. Σωτήρης Κυπαρίσσης, δόκιμος ερευνητής (Δ΄βαθμίδας), είναι Βιολόγος απόφοιτος του Α.Π.Θ. με μεταπτυχικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Θαλάσσια Βιολογία-Ιχθυολογία που εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διδακτορικό δίπλωμα στην οικολογία των νεαρών σταδίων των ψαριών που εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αντικείμενο της διατριβής του μεταπτυχιακού του ήταν η διερεύνηση των  βιολογικών και δημογραφικών στοιχείων του κολιού (Scomber colias) στις Ελληνικές θάλασσες, ενώ αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του ήταν η διερεύνηση των οικολογικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης των ιχθυονυμφών τεσσάρων παράκτιων ψαριών της οικογένειας Sparidae. Κατά τη διάρκεια της 28ετής επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας του έχει συμμετάσχει συνολικά σε 23 επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Θεσ/νίκης, Κρήτης, Πατρών και το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς επίσης και με τα ερευνητικά Ινστιτούτα: ΕΛΚΕΘΕ-Κρήτης, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ-ΜΓΦΥ, Θεσ/νίκη), και ΜΚΟ όπως το WWF-Ελλάς. Τα αντικείμενα έρευνας των παραπάνω προγραμμάτων άπτονταν στο χώρο της Ιχθυολογίας, της Αλιείας,της Πληθυσμιακής Βιολογίας των ψαριών, της Διαχείρισης και προστασίας της φυσικής πανίδας, της Υδροβιολογίας  και της Ρύπανσης. Κατά τη διάρκεια της οκταετίας 2003 έως 2011 παράλληλα εδίδαξε στο ΤΕΙ Μεσολογγίου αρχικά ως εργαστηριακός συνεργάτης (αντίστοιχη βαθμίδα Λέκτορα) και έπειτα ως επιστημονικός συνεργάτης (αντίστοιχη βαθμίδα Επίκουρου). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πέντε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που συγκαταλέγονται στο Science Citation Index και 20 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές, εκ των οποίων τα δέκα ήταν διεθνή. Μιλά δύο ξένες γλώσσες, είναι αυτόνομος δύτης (κάτοχος πτυχίου PADI Dive Master), χειριστής ταχύπλοου σκάφους και ιστιοπλόος ανοιχτής θαλάσσης.

Δρ Ειρήνη Μαντζούνη2019-01-12T20:56:31+00:00

Δρ Χρυσούλα Γκουμπίλη2019-01-12T20:59:21+00:00

Η Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, Χημικός – Μοριακή Βιολόγος, είναι απόφοιτη του ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας) και απέκτησε το Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν (University of Aberdeen), Σκωτία, Μεγάλη Βρετανία. Στη Διδακτορική της Διατριβή εφάρμοσε διάφορες τεχνικές Μοριακής Γενετικής για τη διατήρηση του Λευκού Καρχαρία (Carcharodon carcharias) και μελέτησε ειδικότερα τη γενετική πληθυσμού του είδους. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο University of Aberdeen-UK, στο University of Southampton and National Oceanography Centre-UK, στο University of Calgary-Canada, στο Instituto Nacional de Pesquisada Amazonia-Brazil) και το University of Salford-UK. Οι ερευνητικές προσπάθειές της έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη μελέτη των ελασμοβράγχιων και ειδών βαθέων υδάτων, ενώ πρωταρχικός στόχος είναι η κατανόηση των εξελικτικών διαδικασιών που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη βιοποικιλότητα τόσο των θαλάσσιων ειδών, όσο και εκείνων των εσωτερικών υδάτων. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών αλλαγών, φυσικών και ανθρωπογενών, σε διαφορετικά είδη και πληθυσμούς, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα (γενωμική και γενετική).

Δρ Νικόλαος Καμίδης2019-01-12T20:57:27+00:00

Ο Δρ. Καμίδης Νικόλαος , Περιβαλλοντολόγος – Ωκεανογράφος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1996) και διετέλεσε την Διδακτορική του Διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2012). Τομείς του επιστημονικού του ενδιαφέροντος είναι η παράκτια ωκεανογραφία, η υδροδυναμική προσομοίωση των παράκτιων υδάτων, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και οικολογική διαχείριση εσωτερικών και παράκτιων οικοσυστημάτων. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας από το 2000 ως τεχνικό προσωπικό και ως ειδικός επιστήμονας από το 2012. Συνολικά συμμετείχε σε 30 ερευνητικά προγράμματα. Είναι έγγαμος με ένα παιδί.

Δρ Χρυσούλα Αναστασιάδου2019-01-12T20:58:46+00:00

Η Δρ. Χρύσα Αναστασιάδου είναι Βιολόγος, απόφοιτος του Α.Π.Θ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες από το Α.Π.Θ και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στη Διδακτορική της Διατριβή μελέτησε τη βιολογία και οικολογία κολυμβητικών δεκαπόδων των εσωτερικών υδάτων. Υπότροφος του ΙΚΥ στο Centre of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα σχετική με τη μελέτη των αναπαραγωγικών στρατηγικών κολυμβητικών δεκαπόδων ως προγνωστικά εργαλεία κλιματικής αλλαγής. Έχει μετεκπαιδευτεί στο The Sven Lovén Centre for Marine Sciences-Kristineberg (University of Gothenburg) στη ταξινομία ασπόνδυλων οργανισμών και στο Laboratory of Zoology and Speleobiology (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana) στη συστηματική και βιοποικιλότητα σπηλαιόβιων Μαλακοστάκων. Έχει 15ετή εμπειρία με συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή ερευνητικά έργα. Το επιστημονικό της έργο μέχρι στιγμής ξεπερνά τις 70 δημοσιεύσεις (25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Science CitationIndex, 4 εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων, 34 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια και 10 ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια). Μιλά τρεις ξένες γλώσσες. Η πρόσφατη ερευνητική της προσπάθεια επικεντρώνεται στη βιονομία των θαλάσσιων δεκαπόδων και στις δυναμικές μεταβολές της βιοποικιλότητας τους στις βιοκοινωνίες θαλάσσιων φανερογάμων.

Δρ Αλέξιος Τσαγκρίδης2019-01-12T20:55:25+00:00

Ο Δρ. Α. Τσαγκρίδης έχει πάνω από είκοσι πέντε  χρόνια ερευνητική εμπειρία σε θέματα εκτίμησης και διαχείρισης αλιευτικών αποθεμάτων και ανάλυσης στοιχείων αλιευμάτων/αλιευτικής προσπάθειας. Αρχικά, ασχολήθηκε με νέες βραχυπρόθεσμες μεθόδους πρόβλεψης της παραγωγής ιχθυαποθεμάτων στον Σαρωνικό κόλπο και αργότερα στο Θρακικό πέλαγος. Εφαρμόστηκαν επίσης νέες μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων αύξησής ιχθύων με την χρήση δεδομένων μηκών. Μελετήθηκε ειδικά η μαρίδα στον Σαρωνικό κόλπο και καθιερώθηκε ένα νέο για την επιστήμη, σύνθετο πρότυπο αύξησης που λαμβάνει υπόψη την αλλαγή φύλου του ψαριού από θηλυκό σε αρσενικό σε ηλικία περίπου ενός έτους.

Από σχετικά ερευνητικά προγράμματα, έχουν μελετηθεί και αναλυθεί τα αλιεύματα και η αλιευτική προσπάθεια σε αποθέματα  ιχθύων (σκουμπρί, κολιός), κεφαλόποδων (καλαμάρι, σουπιά, χταπόδι) σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. Εξετάσθηκαν επίσης προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τον τρόπο που επηρεάζει το κλίμα τα αλιεύματα καλαμαριού της βιντζότρατας. Μελετήθηκαν επίσης τα Ολοθούρια και ειδικότερα η αλιεία, η επεξεργασία και η εμπορία τους.

Ο Δρ. Τσαγκρίδης, έχει πάρει μέρος η/και συντονίσει σχετικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος σε Διεθνείς Οργανισμούς (FAO, OECD) και Επιτροπές (STECF). Στο επιστημονικό του έργο, περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά.

Δρ Νίκος Σταμάτης2019-01-12T20:57:40+00:00

Ο Δρ. Νικόλαος Σταμάτης σπούδασε στο τμήμα χημείας του Φιλίππειου Πανεπιστήμιου Μάρμπουργκ, Γερμανίας και έλαβε το δίπλωμά του στη χημεία. Στη συνέχεια, στο ίδιο τμήμα, στον τομέα της οργανικής/οργανομεταλλικής σύνθεσης εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και έλαβε, το 1993, τον τίτλο του διδάκτορα φυσικών επιστημών. Οι τίτλοι αυτοί αναγνωρίστηκαν από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των τίτλων που απονέμονται από τα Ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από το 1994 εργάζεται, αρχικά ως ειδικός επιστήμονας και από το 2016 ως αναπληρωτής ερευνητής, στο ΙΝΑΛΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επικεφαλής του εργαστηρίου Χημείας και Μεταποίησης Αλιευμάτων με ερευνητικά ενδιαφέροντα στα πεδία της περιβαλλοντικής χημείας, της χημείας/μικροβιολογίας τροφίμων και της βιοτεχνολογίας. Οι βασικές δραστηριότητες του εργαστηρίου συνοψίζονται στα παρακάτω: (1) μελέτη επιπέδων θρεπτικών αλάτων, βαρέων μετάλλων και φυτοφαρμάκων σε δείγματα υδάτων, ζωικών ή φυτικών ιστών, αιωρούμενου υλικού και ιζημάτων παράκτιων και μεταβατικών οικοσυστημάτων, (2) έρευνες σε παραδοσιακά αλιεύματα για την ανάπτυξη καινοτόμων, ήπιων τεχνολογιών μεταποίησης, (3) θρεπτικές ιδιότητες τοπικών φρέσκων και μεταποιημένων αλιευμάτων, (4) λειτουργικά τρόφιμα, (5) εκτίμηση της ποιότητας και της εμπορικής διάρκειας ζωής νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων μέσω χημικού, μικροβιολογικού και οργανοληπτικού ελέγχου και (6) διερεύνηση καινοτόμων βιοτεχνολογικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας και βιοδραστικών ουσιών από οργανικούς ιστούς. Παράλληλα, από 1995 και για διάστημα 17 ετών εκτέλεσε διδακτικό έργο (5-6 ώρες την εβδομάδα) στο Tμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου του ΑΤΕΙ Καβάλας, στα πεδία της οργανικής και πετρελαϊκής χημείας. Το ερευνητικό και διδακτικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά (33), πρακτικά συνεδρίων ή εκλαϊκευμένα περιοδικά (63) και μονογραφίες ή διδακτικές σημειώσεις (8).

Δρ Σωτήρης Ορφανίδης2019-01-12T20:58:29+00:00

Δρ. Σωτήρης Ορφανίδης (Τακτικός Ερευνητής), Βιολόγος-Υδροβιολόγος, πτυχιούχος (1985) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (1990) του Τμήματος Βιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπότροφος της Γερμανικής Ακαδημίας Ανταλλαγών (D.A.A.D) στο Ινστιτούτο Biologische Anstalt Helgoland, στο Αμβούργο, Γερμανίας (1986-1989) και του Ευρωπαϊκού προγράμματος Human Capital and Mobility, στο Πανεπιστήμιο του Groningen, Ολλανδίας (1995-1996). Εξειδίκευση στην οικολογία και οικοφυσιολογία των θαλάσσιων βενθικών μακροφύτων (μακροφύκη-αγγειόσπερμα) με σκοπό την αξιοποίησή τους ως βιοδείκτες οικολογικής ποιότητας των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων, και στην καλλιέργεια των μακροφυκών στα πολυτροφικά συστήματα υδατοκαλλιέργειας (ΙΜΤΑ) και στη διαχείριση υγρών αποβλήτων. Συμμετοχή σε περισσότερα από 25 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με δημοσιευμένο έργο περισσότερες από 100 εργασίες, οι 55 σε διεθνή περιοδικά με κριτές, όπως αναφέρονται στη βάση δεδομένων Google Scholar (h-index =19, i-10=34, https://scholar.google.com/citations?user=a7z-h_cAAAAJ&hl=en). Κριτής άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων και συμμετοχή στην εκδοτική επιτροπή δύο επιστημονικών περιοδικών (Mediterranean Marine Science, IF = 1,79; Transitional Waters Bulletin, περιλαμβάνεται στο Scopus).

Δρ Μάνος Κουτράκης2019-01-12T20:56:55+00:00

Ο Δρ Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος – Ιχθυολόγος, είναι Τακτικός Ερευνητής (Α΄ βαθμίδας) από το 1996. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Λιμνοθαλασσών και Εσωτερικών Υδάτων του ΙΝΑΛΕ και από το 2010 Πρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής «Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας» (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). Τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται με θέματα που αφορούν την βιοποικιλότητα της ιχθυοπανίδας, τη βιολογία ευρύαλων ειδών και την αλιευτική βιολογία, την αλληλεπίδραση κητωδών με την αλιεία, τα δεκάποδα εσωτερικών υδάτων, την οικο-υδρολογία και τη διαχείριση λιμνοθαλασσών καθώς και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών.

Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις είναι περισσότερες από 270, 50 από τις οποίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Science Citation Index. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δεχθεί περισσότερες από 750 αναφορές. Συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή για Τεχνικά και Οικονομικά Θέματα της Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (STECF-EWG), στην Επιστημονική Επιτροπή της UNESCO για την Οικο-υδρολογία, στο Working Group on Fish Passage Best Practices (EIFAC), στο Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την εισαγωγή ξενικών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια, στο Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ, κ.ά.

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ΕΛΛΑΔΑ2018-12-13T20:23:27+00:00

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά τις επιλογές της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής, δημιούργησε ένα κοινό Κοινοτικό πλαίσιο για τη Συλλογή, Διαχείριση και Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό έχει εκδώσει Κανονισμούς και Εφαρμοστικές Αποφάσεις για την εκπόνηση από τα κράτη μέλη Προγραμμάτων για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων. Τα προγράμματα πρέπει να είναι πολυετή (τουλάχιστον τριετή) για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της υποχρέωσης συλλογής και διαχείρισης δεδομένων (ΕΚ 199/2008), ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν και να σχεδιάζουν τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων εργασίας.

Το πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2017-2019, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, περιέχεται στο παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 (C(2016) 4329).

Η Ελλάδα εφαρμόζει από το 2002, Εθνικό Πρόγραμμα για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων(ΕΠΣΑΔ) όπου συλλέγονται στοιχεία εκφόρτωσης αλιευμάτων, βιολογικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, απαραίτητα για τη διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας και στην εναρμόνιση των μέτρων με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Greece NP Proposal 2011-2013 Greece Annual Report 2014 Greece Annual Report 2013 Greece_Annual_Report_2013_Tables_31-May-2014 Greece_Annual_Report_2012_Tables_31-May-2013 Greece_Annual-Report_2014_Tables_31-May-2015 upd Greece Annual Report 2012 Data Collection Regulation 2008Greece NP Proposal 2011-2013 Tables

Δρ Γρηγόρης Κρέη2019-01-12T20:56:15+00:00

Ο Δρ. Κρέη απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (Ph.D.) το 1989 από το Τμήμα Βιοχημείας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο (Ohio State University) στις Η.Π.Α. Η Διδακτορική του Διατριβή εξέτασε τις σχέσεις δομής-λειτουργίας στις οξειδοαναγωγικές ιδιότητες της πρωτεΐνης φλαβοδοξίνης από το βακτήριο Desulfovibrio vulgarisσυνδυάζοντας μεθόδους γενετικής μηχανικής (κατευθυνόμενες μεταλλαξογενέσεις στο ενεργό κέντρο της πρωτεΐνης) και βιοχημικών αναλύσεων. Από το Μάιο του 1989 έως τον Ιανουάριο του 1991 και από το Οκτώβριο του 1992 έως τον Ιανουάριο του 1997 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιολογίας Ζώων (Institut de Biologie Animale, νυν Centre de Génome Intégrative) στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης στην Ελβετία. Εκεί μελέτησε το ρόλο μιας συγκεκριμένης οικογένειας πυρηνικών υποδοχέων, των PPARs, στο έλεγχο του μεταβολικού μονοπατιού της β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων και συνέβαλε στην αναγνώριση των λιπαρών οξέων και συγκεκριμένων συνθετικών υπολιπιδαιμικών και αντιδιαβητικών ουσιών/φαρμάκων ως πραγματικούς υποκαταστάτες των PPARs. Τον Απρίλιο του 1997 εντάχθηκε στο Ερευνητικό Προσωπικό το ΕΘΙΑΓΕ και τοποθετήθηκε στο ΙΝΑΛΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στο ΙΝΑΛΕ εστιάζουν 1) στη σχέση διατροφής -μεταβολισμού σε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω της ταυτοποίησης και μελέτης γονιδίων δεικτών της ενεργειακής ομοιόστασης, 2) στην κατάρτιση καταλόγου γενετικής πληροφορίας (ταυτότητας) για εμπορικά είδη ψαριών με στόχο τη δυνατότητα ποιοτικής και ποσοτικής ανίχνευσης των ειδών σε μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, 3) στην πληθυσμιακή γενετική εμπορικά σημαντικών ειδών ψαριών και άλλων θαλασσίων οργανισμών και 4) στην αξιοποίηση μη εμπορικών ειδών αλιευμάτων και των υποπροϊόντων της μεταποίησης αλιευμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Εκπαίδευση2018-12-13T20:27:22+00:00

Εκπαίδευση φοιτητών

Στις εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΑΛ.Ε. υλοποιούνται προγράμματα πρακτικής και διπλωματικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών από τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας και του εξωτερικού. Επίσης εκπονούνται μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

  
 
 
 
 

Εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. επισκέπτονται σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενημερώνονται τόσο για τις συλλογικές δράσεις του ινστιτούτου, όσο και για τις επιμέρους λειτουργίες κάθε εργαστηρίου και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης αλιευμάτων.
 

   

Παροχή υπηρεσιών2019-01-12T20:46:18+00:00

Παροχή Υπηρεσιών

 • Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των μεταβατικών και παράκτιων υδάτων με βιοτικούς δείκτες (WFD 2000/60)

 • Χαρτογράφηση θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, π.χ. υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδώνιας

 • Καλλιέργειες μακροφυκών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, αλλά και σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών

 • Τεχνολογίες φυτοθεραπείας υγρών αστικών και βιομηχανικών λυμάτων (antifouling) για την παραγωγή βιοενέργειας

     Υπεύθυνος: Δρ. Σωτήρης Ορφανίδης  


 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών παραμέτρων νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων

 • Ποιοτικός έλεγχος παραδοσιακών μεταποιημένων αλιευμάτων (αυγοτάραχο, σπινιάλο κλπ.)

 • Προτάσεις ανάδειξης της ποιότητας και της διατροφικής αξίας μεταποιημένων αλιευμάτων

 • Παραγωγή νέων προϊόντων, λειτουργικά τρόφιμα από αλιεύματα

 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση φυσικοχημικών παραμέτρων ιχθυοτροφών

 • Ανίχνευση, απομόνωση και παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας βιοενεργών ουσιών από αλιεύματα ή απορριπτόμενα αλιευμάτων

     Υπεύθυνος: Δρ. Νίκος Σταμάτης


 • Αναλύσεις βαρέων μετάλλων σε θαλάσσια, λιμνοθαλάσσια, λιμναία αλλά και χερσαία ιζήματα για τον προσδιορισμό την μακροχρόνιας ρύπανσης

 • Προσδιορισμός ποιότητας υδάτων και εκτίμηση των επιπέδων ευτροφισμού σε θαλάσσια και εσωτερικά οικοσυστήματα 

 • Προσδιορισμός της υδροδυναμικής κυκλοφορίας παράκτιων περιοχών, λιμνοθαλασσών και λιμνών με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων, από την οποία υπολογίζονται οι χρόνοι παραμονής και η διακύμανση των τιμών παθητικών ρύπων στο υδάτινο οικοσύστημα 

     Υπεύθυνος: Δρ. Νίκος Καμίδης


 • Αναγνώριση ειδών σε αλιευτικά προϊόντα

 • Εκτίμηση ποιότητας παράκτιων και εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων

 • Μελέτη και κατασκευή τεχνητών υφάλων (Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού)

     Υπεύθυνος: Δρ. Γρηγόρης Κρέη


 • Παρακολούθηση της κατάστασης των εμπορεύσιμων ιχθυοπληθυσμών των λιμνοθαλασσών και των λιμνών

 • Αξιολόγηση υδρολογικών και φυσικοχημικών δεδομένων λιμνοθαλασσών και συσχέτισή τους με την αλιευτική παραγωγή

 • Διαμόρφωση διαχειριστικών προτάσεων για την αλιευτική διαχείριση των λιμνοθαλασσών και των λιμνών

 • Επιστημονική στήριξη στην εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

 • Επιστημονική στήριξη στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών. (αλιεία, μεταφορές, διάβρωση, κλπ) 

 • Μελέτη των επιπτώσεων των προστατευομένων ειδών (δελφίνια, χελώνες, φώκιες, κορμοράνοι) στην αλιευτική παραγωγή και επιστημονική στήριξη στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ παραγωγών και προστατευόμενων ειδών

     Υπεύθυνος: Δρ. Μάνος Κουτράκης


Newsletter2018-12-13T20:20:07+00:00
Χρηματοδότηση2018-12-13T20:24:30+00:00

Χρηματοδότηση

Υποδομές & Εξοπλισμός2019-01-12T20:44:33+00:00

Υποδομές

Η υλικοτεχνική υποδομή του ΙΝΑΛΕ που εξυπηρετεί την υποστήριξη των εκπαιδευτικών – ενημερωτικών δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

Αίθουσα Συσκέψεων – Συνεδριάσεων

– Αίθουσα Συσκέψεων και Συνεδριάσεων χωρητικότητας 50 ατόμων η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα παρουσιάσεων.

  

 

Αίθουσα Συνεδρίων – Διαλέξεων

– Αίθουσα Συνεδρίων – Διαλέξεων χωρητικότητας 100 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα εκπαίδευσης και παρουσιάσεων, όπως μεταφραστικό κέντρο, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς video και διαφανειών κ.ά.

 

Εστιατόριο

– Εστιατόριο, δυναμικότητας 50 ατόμων, με πλήρη υποδομή εστίασης.

Ξενώνας

– Πλήρως εξοπλισμένο ξενώνα, δυναμικότητας 10 ατόμων

Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου Ιερισσού

– το ΙΝΑΛΕ σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, έχει εγκαταστήσει Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού (Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης) το οποίο προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Εξοπλισμός

 

Σκάφη

– το ΙΝΑΛΕ διαθέτει δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης και ένα σκάφος εσωτερικών υδάτων.

 

Μεταφορικά μέσα

– το ΙΝΑΛΕ διαθέτει τρία οχήματα 4×4.

Εργαστήρια

– το Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων & Λιμνοθαλασσών διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό     

– το Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας & Οστρακοειδών διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό          

– το Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό                                

Επικοινωνία2018-12-13T20:23:17+00:00

 Νέα Πέραμος

 Καβάλα, Μακεδονία

 T.K. 64 007

 Ελλάδα

 Tel.: 25940 – 22692  

 Fax: 25940 – 22222

 e-mail: fri@inale.gr

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

www.artificialreefs.gr

www.elgo.gr

www.alieia.gr

www.nagref.gr

www.alieia.minagric.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι2019-01-12T20:48:05+00:00

Δημοσιεύσεις2018-12-13T20:26:15+00:00

Δημοσιεύσεις

REFERENCE LIST:

2018 (2)

Koutrakis M. Postscript. Through the eyes of a biologist or how the past can guide us to the future: thoughts on the management of fisheries in the Mediterranean. Στο Mylona D. and R. Nicholson, eds, Bountiful Sea: Fish Processing and Consumption in Mediterranean Αntiquit. Journal of Maritime Archaeology, 13(3), December 2018.

Koutrakis, E., Triantafillidis, S., Sapounidis, A., Vezza, P., Kamidis, N., Sylaios, G. and Comoglio, C. 2018. «Evaluation of ecological flows in highly regulated rivers using the mesohabitat approach: A case study on the Nestos River, N. Greece». Ecohydrology & Hydrobiology. In Press.

2017 (14)

Anastasiadou, C., Daliri, M., Oikonomou, A. and Völlestad, L. A. 2017. «Length weight relationships, relative weight and relative condition factor of three freshwater shrimps from Greece». International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 5(1): 403-406.

Choueri, É. L., Gubili, C., Borges, S. H., Thom, G., Sawakuchi, A. O., Soares, E. A. and Ribas, C. C. 2017. «Phylogeography and population dynamics of Antbirds (Thamnophilidae) from Amazonian fluvial islands». Journal of Biogeography, 44(10): 2284-2294.

Christodoulou, M. and Anastasiadou, C. 2017. «Sexual dimorphism in the shrimp genus Atyaephyra (Caridea: Atyidae): the case study of Atyaephyra thyamisensis«. The Journal of Crustacean Biology, 37(5): 588-601.

Cransveld, A., Amouroux, D., Tessier, E., Koutrakis, E., Ozturk, A. A., Bettoso, N., Mieiro, C. L., Berail, S., Barre, J. P. and Sturaro, N. 2017. «Mercury stable isotopes discriminate different populations of European seabass and trace potential Hg sources around Europe». Environmental Science & Technology, 51(21): 12219-12228.

Gubili, C., Mariani, S., Weckworth, B. V., Galpern, P., McDevitt, A. D., Hebblewhite, M., Nickel, B. and Musiani, M. 2017. «Environmental and anthropogenic drivers of connectivity patterns: A basis for prioritizing conservation efforts for threatened populations». Evolutionary Applications, 10(2): 199-211.

Gubili, C., Ross, E., Billett, D. S., Yool, A., Tsairidis, C., Ruhl, H. A., Rogacheva, A., Masson, D., Tyler, P. A. and Hauton, C. 2017. «Species diversity in the cryptic abyssal holothurian Psychropotes longicauda (Echinodermata)». Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 137: 288-296.

Kamidis, N. and Sylaios, G. 2017. «Impact of river damming on sediment texture and trace metals distribution along the watershed and the coastal zone of Nestos River (NE Greece)». Environmental Earth Sciences, 76(10): 373.

Liasko, R., Anastasiadou, C. and Ntakis, A. 2017. «Eco-morphological consequences of the ‘rostral loss’ in the intertidal marine shrimp Hippolyte sapphica morphotypes». Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 98(7): 1667-1673.

Milani, C., Vella, A., Vidoris, P., Christidis, A., Koutrakis, E., Frantzis, A., Miliou, A. and Kallianiotis, A. 2017. «Cetacean stranding and diet analyses in the North Aegean Sea (Greece)». Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 98(5): 1011-1028.

Orfanidis, S., Iveša, L., Gounaris, S., Tsioli, S., Devescovi, M. and Papathanasiou, V. 2017. «Cystoseira scale-based biometric relationships». Botanica marina, 60(3): 285-295.

Papadimitriou, C. A., Krey, G., Stamatis, N. and Kallianiotis, A. 2017. «The use of waste mussel shells for the adsorption of dyes and heavy metals». Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 92(8): 1943-1947.

Papathanasiou, V. and Orfanidis, S. 2017. «Anthropogenic eutrophication affects the body size of Cymodocea nodosa in the North Aegean Sea: A long-term, scale-based approach». Marine Pollution Bulletin, 134: 38-48.

Sapounidis, A., Koutrakis, E. and Leonardos, I. 2017. «Fish-based River Integrity Index: A first attempt in developing a water quality index for the assessment of the Greek rivers». Ecohydrology & Hydrobiology. In Press.

Veríssimo, A., Zaera‐Perez, D., Leslie, R., Iglésias, S. P., Séret, B., Grigoriou, P., Sterioti, A., Gubili, C., Barría, C. and Duffy, C. 2017. «Molecular diversity and distribution of eastern Atlantic and Mediterranean dogfishes Squalus highlight taxonomic issues in the genus». Zoologica Scripta, 46(4): 414-428.

2016 (8)

Christodoulou, M., Anastasiadou, C., Jugovic, J. and Tzomos, T. 2016. Freshwater shrimps (Atyidae, Palaemonidae, Typhlocarididae) in the broader Mediterranean region: distribution, life strategies, threats, conservation challenges and taxonomic issues. A global overview of the conservation of freshwater decapod crustaceans, Springer: 199-236.

Gubili, C., Macleod, K., Perry, W., Hanel, P., Batzakas, I., Farrell, E. D., Lynghammar, A., Mancusi, C., Mariani, S. and Menezes, G. M. 2016. «Connectivity in the deep: Phylogeography of the velvet belly lanternshark”. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 115: 233-239.

Gubili, C., Ritter, C. D., Motta, J., Farias, I. P., Bates, J., Canton, R., Capurucho, J. M., Cornelius, C., Feldheim, K. A. and Ribas, C. C. 2016. «Isolation and characterization of polymorphic microsatellite DNA Markers from an Amazonian white-sand vegetation specialist bird, Xenopipo atronitens (Aves: Pipridae)”. The Wilson Journal of Ornithology, 128(3): 668-672.

Marzetti, S., Disegna, M., Koutrakis, E., Sapounidis, A., Marin, V., Martino, S., Roussel, S., Rey-Valette, H. and Paoli, C. 2016. «Visitors’ awareness of ICZM and WTP for beach preservation in four European Mediterranean regions”. Marine Policy, 63: 100-108.

Mascolino, S., Benvenuto, C., Gubili, C., Sacchi, C., Boufana, B. and Mariani, S. 2016. «The ART of mating: alternative reproductive tactics and mating success in a nest‐guarding fish”. Journal of Fish Biology, 89(6): 2643-2657.

Moutopoulos, D. K., Prodromitis, G., Mantzouni, I. and Koutsikopoulos, C. 2016. «Quantifying the implementation of Common Fisheries Policy: Patterns of fisheries violations and penalties imposed in Greek waters”. Marine Policy, 70: 65-76.

Papathanasiou, V., Orfanidis, S. and Brown, M. T. 2016. «Cymodocea nodosa metrics as bioindicators of anthropogenic stress in N. Aegean, Greek coastal waters”. Ecological Indicators, 63: 61-70.

Salvarina, I., Koutrakis, E. and Leonardos, I. 2016. «Comparative study of feeding behaviour of five Mugilidae species juveniles from two estuarine systems in the North Aegean Sea”. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom: 1-15.

2015 (7)

Gubili, C., Robinson, C. E., Cliff, G., Wintner, S. P., de Sabata, E., De Innocentiis, S., Canese, S., Sims, D. W., Martin, A. P. and Noble, L. R. 2015. «DNA from historical and trophy samples provides insights into white shark population origins and genetic diversity.» Endangered Species Research, 27(3): 233-241.

Koutrakis, E., Emfietzis, G., Sylaios, G., Zoidou, M., Katsiapi, M. and Moustaka-Gouni, M. 2015. «Massive fish mortality in Ismarida lake, Greece: identification of drivers contributing to the fish kill event”. Mediterranean Marine Science, 17(1): 280-291.

Leonardos, I., Sapounidis, A. S. and Koutrakis, E. T. 2015. «Life history traits, growth and feeding ecology of a native species (Barbus strumicae Karaman, 1955) in Nestos River, a flow regulated river in northern Greece”. North-Western Journal of Zoology, 11(2).

Liasko, R., Anastasiadou, C., Ntakis, A. and Leonardos, I. D. 2015. «How a sharp rostral dimorphism affects the life history, population structure and adaptability of a small shrimp: the case study of Hippolyte sapphica”. Marine Ecology, 36(3): 400-407.

Ntakis, A., Anastasiadou, C., Zakšek, V. and Fišer, C. 2015. «Phylogeny and biogeography of three new species of Niphargus (Crustacea: Amphipoda) from Greece”. Zoologischer Anzeiger-A Journal of Comparative Zoology, 255: 32-46.

Papathanasiou, V., Orfanidis, S. and Brown, M. T. 2015. «Intra-specific responses of Cymodocea nodosa to macro-nutrient, irradiance and copper exposure.» Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 469: 113-122.

Schabetsberger, R., Økland, F., Kalfatak, D., Sichrowsky, U., Tambets, M., Aarestrup, K., Gubili, C., Sarginson, J., Boufana, B. and Jehle, R. 2015. «Genetic and migratory evidence for sympatric spawning of tropical Pacific eels from Vanuatu”. Marine Ecology Progress Series, 521: 171-187.

2014 (7)

Anastasiadou, C., Gkenas, C., Kagalou, I. and Leonardos, I. 2014. «Shrimps of an ancient Balkan lake: Bionomy and conservation”. Biologia, 69(7): 895-904.

Gubili, C., Sims, D. W., Veríssimo, A., Domenici, P., Ellis, J., Grigoriou, P., Johnson, A. F., McHugh, M., Neat, F. and Satta, A. 2014. «A tale of two seas: contrasting patterns of population structure in the small-spotted catshark across Europe”. Royal Society Open Science, 1(3): 140175.

MacNamara, R., Koutrakis, E., Sapounidis, A., Lachouvaris, D., Arapoglou, F., Panora, D. and Mccarthy, K. 2014. «Reproductive potential of silver European eels (Anguilla anguilla) migrating from Vistonis Lake (northern Aegean Sea, Greece)”. Mediterranean Marine Science, 15(3): 539-544.

Oikonomou, A., Anastasiadou, C., Taskoudis, T. and Leonardos, I. D. 2014. «Length-weight relations of seven native fish species (Actinopterygii) from the Louros river, Greece”. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 44(2): 163.

Orfanidis, S., Dencheva, K., Nakou, K., Tsioli, S., Papathanasiou, V. and Rosati, I. 2014. «Benthic macrophyte metrics as bioindicators of water quality: towards overcoming typological boundaries and methodological tradition in Mediterranean and Black Seas”. Hydrobiologia, 740(1): 61-78.

Petriki, O., Naziridis, T., Apostolou, A., Koutrakis, E. and Bobori, D. C. 2014. «The Spread of the Introduced Gymnocephalus cernua Linnaeus, 1758 (Perciformes: Percidae) along the Transboundary Strymonas (Struma) River Basin: First Report in Kerkini Dam Lake (Greece)”. Acta Zoologica Bulgarica, 66: 563-566.

Ritter, C. D., Figueiredo, C. M., Gubili, C., Feldheim, K. A., Bates, J., Cornelius, C. and Ribas, C. C. 2014. «Isolation and characterization of seventeen polymorphic microsatellite DNA markers from Elaenia ruficeps (Aves: Tyrannidae)”. Conservation Genetics Resources, 6(4): 1015-1018.

2013 (5)

Durand, J.-D., Blel, H., Shen, K., Koutrakis, E. and Guinand, B. 2013. «Population genetic structure of Mugil cephalus in the Mediterranean and Black Seas: a single mitochondrial clade and many nuclear barriers”. Marine Ecology Progress Series, 474: 243-261.

Koutrakis, E. T., Sapounidis, A., Apostolou, A., Vassilev, M., Pehlivanov, L., Leontarakis, P., Tsekov, A., Sylaios, G. and Economidis, P. S. 2013. «An Integrated ichthyofaunal survey in a heavily-modified, cross-border watershed”. Journal of Biological Research-Thessaloniki, 20: 326-338.

Lieber, L., Berrow, S., Johnston, E., Hall, G., Hall, J., Gubili, C., Sims, D. W., Jones, C. S. and Noble, L. R. 2013. «Mucus: aiding elasmobranch conservation through non-invasive genetic sampling”. Endangered Species Research, 21: 215-222.

Sylaios, G., Kamidis, N., Anastasiou, S. and Tsihrintzis, V. A. 2013. «Hydrodynamic response of Thassos Passage (N. Aegean Sea) to Nestos River discharge and meteorological forcing”. Continental Shelf Research, 59: 37-51.

Tsikliras, A. C. and Koutrakis, E. T. 2013. «Growth and reproduction of European sardine, Sardina pilchardus (Pisces: Clupeidae), in Northeastern Mediterranean”. Cahiers de Biologie Marine, 54: 365-374.

2012 (10)

Boukouvala, E., Cariani, A., Maes, G. E., Sevilla, R. G., Verrez-Bagnis, V. r., Jérôme, M., Guarniero, I., Monios, G., Tinti, F. and Volckaert, F. A. 2012. «Restriction fragment length analysis of the cytochrome b gene and muscle fatty acid composition differentiate the cryptic flatfish species Solea solea and Solea aegyptiaca”. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(32): 7941-7948.

Fontaine, M. C., Snirc, A., Frantzis, A., Koutrakis, E., Öztürk, B., Öztürk, A. A. and Austerlitz, F. 2012. «History of expansion and anthropogenic collapse in a top marine predator of the Black Sea estimated from genetic data”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(38): E2569-E2576.

Franco, A., Pérez-Ruzafa, A., Drouineau, H., Franzoi, P., Koutrakis, E., Lepage, M., Verdiell-Cubedo, D., Bouchoucha, M., López-Capel, A. and Riccato, F. 2012. «Assessment of fish assemblages in coastal lagoon habitats: Effect of sampling method”. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 112: 115-125.

Gonzalez, E. G., Cunha, R. L., Sevilla, R. G., Ghanavi, H. R., Krey, G. and Bautista, J. M. 2012. «Evolutionary history of the genus Trisopterus”. Molecular Phylogenetics and Evolution, 62(3): 1013-1018.

Gubili, C., Duffy, C. A., Cliff, G., Wintner, S. P., Shivji, M., Chapman, D., Bruce, B. D., Martin, A. P., Sims, D. W. and Jones, C. 2012. «Application of molecular genetics for conservation of the white shark, Carcharodon carcharias, L. 1758”. Global Perspectives on the Biology and Life History of the White Shark: 357-380.

Kagalou, I., Leonardos, I., Anastasiadou, C. and Neofytou, C. 2012. «The DPSIR approach for an integrated river management framework. A preliminary application on a Mediterranean site (Kalamas River-NW Greece)”. Water Resources Management, 26(6): 1677-1692.

Kiparissis, S., Loukovitis, D. and Batargias, C. 2012. «First record of the Bermuda sea chub Kyphosus saltatrix (Pisces: Kyphosidae) in Greek waters”. Marine Biodiversity Records, 5: e11.

Liasko, R., Anastasiadou, C., Ntakis, A., Gkenas, C. and Leonardos, I. D. 2012. «Morphological differentiation among native trout populations in North-Western Greece”. Journal of Biological Research, 17: 33-43.

Liousia, V., Batziakas, S., Panagiotou, N., Daouti, I., Koutrakis, E. and Leonardos, I. D. 2012. «Length-weight relations of 22 fish species from the littoral zone of the Eastern Ionian Sea, Greece”. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 42(1): 69-72.

Sylaios, G., Kamidis, N. and Stamatis, N. 2012. «Assessment of trace metals contamination in the suspended matter and sediments of a semi-enclosed Mediterranean Gulf”. Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 21(6): 673-700.

2011 (11)

Anastasiadou, C., Ntakis, A. and Leonardos, I. D. 2011. «Larval development of the freshwater shrimp Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) sensu lato (Decapoda: Caridea: Atyidae) and morphological maturation from juveniles to adults”. Zootaxa, 2877: 41-54.

Athanassios, C. T. and Koutrakis, E. T. 2011. «Summer fish larval assemblages and station groups in the northern Aegean Sea”. Acta Adriatica, 52(1): 57-66.

Dávidová, M., Blažek, R., Trichkova, T., Koutrakis, E., Gaygusuz, Ö., Ercan, E. and Ondračková, M. 2011. «The role of the European bitterling (Rhodeus amarus, Cyprinidae) in parasite accumulation and transmission in riverine ecosystems”. Aquatic Ecology, 45(3): 377-387.

Kamidis, N., Sylaios, G. and Tsihrintzis, V. 2011. «Modeling the Nestos River plume dynamics using ELCOM”. Desalination and Water Treatment, 33(1-3): 22-35.

Kiparissis, S., Fakiris, E., Papatheodorou, G., Geraga, M., Kornaros, M., Kapareliotis, A. and Ferentinos, G. 2011. «Illegal trawling and induced invasive algal spread as collaborative factors in a Posidonia oceanica meadow degradation”. Biological Invasions, 13(3): 669-678.

Koussoroplis, A.-M., Bec, A., Perga, M.-E., Koutrakis, E., Bourdier, G. and Desvilettes, C. 2011. «Fatty acid transfer in the food web of a coastal Mediterranean lagoon: Evidence for high arachidonic acid retention in fish”. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 91(3): 450-461.

Koutrakis, E., Sapounidis, A., Favre-Krey, L., Krey, G. and Economidis, P. 2011. «Incidental catches of Acipenseridae in the estuary of the River Evros, Greece”. Journal of Applied Ichthyology, 27: 366-368.

Koutrakis, E., Sapounidis, A., Marzetti, S., Marin, V., Roussel, S., Martino, S., Fabiano, M., Paoli, C., Rey-Valette, H. and Povh, D. 2011. «ICZM and coastal defence perception by beach users: lessons from the Mediterranean coastal area”. Ocean & Coastal Management, 54(11): 821-830.

Koutrakis, E. T. 2011. «Reproductive biology of two grey mullet species (Actinopterygii: Mugiliformes: Mugilidae) in a Northern Aegean Sea estuarine system”. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 41(1).

Sapounidis, A., Koutrakis, E. and Leonardos, I. 2011. «Length–weight relationships of 13 species from a flow regulated Balkan river”. Journal of Applied Ichthyology, 27(6): 1406-1407.

Zare, P., Naderi, M., Eshghi, H. and Anastasiadou, C. 2011. «Reproductive traits of the freshwater shrimp Caridina fossarum Heller, 1862 (Decapoda, Caridea, Atyidae) in the Ghomp-Atashkedeh spring (Iran)”. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 41(3): 244-248.

2010 (13)

Anastasiadou, C. and Leonardos, I. D. 2010. «Karyological analysis of the freshwater shrimp Atyaephyra desmarestii (Decapoda: Caridea: Atyidae)”. Journal of Crustacean Biology, 30(2): 332-335.

Apostolou, A., Koutrakis, M., Pehlivanov, L., Vassilev, M., Stefanov, T. and Velkov, B. 2010. «Notes on the Fish Fauna Composition of Mesta (Nestos) River in Regard to Management and Conservation”. Acta Zoologica Bulgarica, 62(3): 271-276.

Boukouvala, E., Leaver, M. J., Favre-Krey, L., Theodoridou, M. and Krey, G. 2010. «Molecular characterization of a gilthead sea bream (Sparus aurata) muscle tissue cDNA for carnitine palmitoyltransferase 1B (CPT1B)”. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 157(2): 189-197.

Gonzalez, E. G., Krey, G., Espineira, M., Diez, A., Puyet, A. and Bautista, J. M. 2010. «Population proteomics of the European Hake (Merluccius merluccius)”. Journal of Proteome Research, 9(12): 6392-6404.

Gubili, C., Bilgin, R., Kalkan, E., Karhan, S. Ü., Jones, C. S., Sims, D. W., Kabasakal, H., Martin, A. P. and Noble, L. R. 2010. «Antipodean white sharks on a Mediterranean walkabout? Historical dispersal leads to genetic discontinuity and an endangered anomalous population.» Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences: rspb20101856.

Koussoroplis, A.-M., Bec, A., Perga, M.-E., Koutrakis, E., Desvilettes, C. and Bourdier, G. 2010. «Nutritional importance of minor dietary sources for leaping grey mullet Liza saliens (Mugilidae) during settlement: insights from fatty acid δ13C analysis”. Marine Ecology Progress Series, 404: 207-217.

Koutrakis, E. T., Sapounidis, A., Marzetti, S., Giuliani, V., Martino, S., Fabiano, M., Marin, V., Paoli, C., Roccatagliata, E. and Salmona, P. 2010. «Public Stakeholders’ Perception of ICZM and Coastal Erosion in the Mediterranean”. Coastal Management, 38(4): 354-377.

Mantzouni, I. and MacKenzie, B. (2010). Why is haddock overtaking cod? Comparing the effects of temperature and habitat size on recruitment dynamics of both species across the N Atlantic. ICES Council Meeting 2009.

Mantzouni, I. and MacKenzie, B. R. 2010. «Productivity responses of a widespread marine piscivore, Gadus morhua, to oceanic thermal extremes and trends.» Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences: rspb20091906.

Nikolioudakis, N., Koumoundouros, G., Kiparissis, S. and Somarakis, S. 2010. «Defining length-at-metamorphosis in fishes: a multi-character approach”. Marine Biology, 157(5): 991-1001.

Ntakis, A., Anastasiadou, C., Liasko, R. and Leonardos, I. D. 2010. «Larval development of the shrimp Hippolyte sapphica d’Udekem d’Acoz, 1993 forma A and B (Decapoda: Caridea: Hippolytidae) reared in the laboratory, confirmation of the conspecific status of the two forms”. Zootaxa, 2579: 45-58.

Orfanidis, S., Papathanasiou, V., Gounaris, S. and Theodosiou, T. 2010. «Size distribution approaches for monitoring and conservation of coastal Cymodocea habitats”. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 20(2): 177-188.

Sylaios, G., Kamidis, N. and Tsihrintzis, V. 2010. «Impact of river damming on coastal stratification–mixing processes: The cases of Strymon and Nestos Rivers, N. Greece”. Desalination, 250(1): 302-312.

2009 (8)

Anastasiadou, C., Liasko, R. and Leonardos, I. D. 2009. «Biometric analysis of lacustrine and riverine populations of Palemonetes antennarius (H. Milne-Edwards, 1837) (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) from north-western Greece”. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 39(3): 244-254.

Gubili, C., Johnson, R., Gennari, E., Oosthuizen, W. H., Kotze, D., Meÿer, M., Sims, D. W., Jones, C. S. and Noble, L. R. 2009. «Concordance of genetic and fin photo identification in the great white shark, Carcharodon carcharias, off Mossel Bay, South Africa”. Marine Biology, 156(10): 2199-2207.

Koutrakis, E., Machino, Y., Mylona, D. and Perdikaris, C. 2009. «Crayfish terminology in ancient Greek, Latin, and other European languages”. Crustaceana, 82(12): 1535-1546.

Koutrakis, E., Sylaios, G., Kamidis, N., Markou, D. and Sapounidis, A. 2009. «Fish fauna recovery in a newly re-flooded Mediterranean coastal lagoon”. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 83(4): 505-515.

Koutrakis, E. T. and Tsikliras, A. C. 2009. «Reproductive biology of the marbled goby, Pomatoschistus marmoratus (Pisces, Gobiidae), in a northern Aegean estuarine system (Greece)”. Folia Zoologica, 58(4): 447.

Orfanidis, S., Gigi, V. and Papathanasiou, V. 2009. «Nitrogen Enhanced Tolerance On Copper Toxicity Of A Fast-growing Seaweed”. Phycologia, 48(4): 102.

Salta, E., Panagiotidis, C., Teliousis, K., Petrakis, S., Eleftheriadis, E., Arapoglou, F., Grigoriadis, N., Nicolaou, A., Kaldrymidou, E. and Krey, G. 2009. «Evaluation of the possible transmission of BSE and scrapie to gilthead sea bream (Sparus aurata).» PloS One, 4(7): e6175.

Tsikliras, A. C., Koutrakis, E. T., Sylaios, G. K. and Kallianiotis, A. A. 2009. «Summer distribution of fish larvae in northern Aegean Sea”. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 89(6): 1137-1146.

2008 (9)

Anastasiadou, C., Kitsos, M.-S. and Koukouras, A. 2008. «Redescription of Atyaephyra rosiana de Brito Capello, 1867 (Decapoda, Caridea, Atyidae) based on a population close to the topotypical area”. Crustaceana, 81(2): 191-205.

Anastasiadou, C. and Leonardos, I. D. 2008. «Morphological variation among populations of Atyaephyra desmarestii (Decapoda: Caridea: Atyidae) from freshwater habitats of northwestern Greece”. Journal of Crustacean Biology, 28(2): 240-247.

Brander, K., Chouinard, G., Mantzouni, I., Mohn, B., Comtois, S., Savenkoff, C., Bourassa, M.-N., Sears, R., Brêthes, J.-C. and Karasiova, E. 2008. Comparative dynamics of cod populations in the Baltic Sea, the Gulf of St. Lawrence. ICES Council Meeting 2008, International Council for the Exploration of the Sea.

Kiparissis, S., Tserpes, G., Somarakis, S., Economidis, P. S. and Koutsikopoulos, C. 2008. «Site-attachment behaviour of Oblada melanura (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes: Sparidae) benthic larvae: a quantitative approach”. Scientia Marina, 72(3): 429-436.

Leaver, M. J., Bautista, J. M., Björnsson, B. T., Jönsson, E., Krey, G., Tocher, D. R. and Torstensen, B. E. 2008. «Towards fish lipid nutrigenomics: current state and prospects for fin-fish aquaculture”. Reviews in Fisheries Science, 16(sup1): 73-94.

Liousia, V., Liasko, R., Koutrakis, E. and Leonardos, I. 2008. «Variation in clones of the sperm‐dependent parthenogenetic Carassius gibelio (Bloch) in Lake Pamvotis (north‐west Greece)”. Journal of Fish Biology, 72(1): 310-314.

Mantzouni, I. and MacKenzie, B. R. 2008. «Hierarchical modeling of temperature and habitat effects on carrying capacity and maximum reproductive rate of North Atlantic cod in the Baltic Sea, Gulf of St. Lawrence and throughout the North Atlantic”. ICES Journal of Marine Science, 67(5): 833-855.

Orfanidis, S., Pinna, M., Sabetta, L., Stamatis, N. and Nakou, K. 2008. «Variation of structural and functional metrics in macrophyte communities within two habitats of eastern Mediterranean coastal lagoons: natural versus human effects”. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18(S1).

Schnitzler, J. G., Koutrakis, E., Siebert, U., Thomé, J. P. and Das, K. 2008. «Effects of persistent organic pollutants on the thyroid function of the European sea bass (Dicentrarchus labrax) from the Aegean sea, is it an endocrine disruption?» Marine Pollution Bulletin, 56(10): 1755-1764.

2007 (10)

Diez, A., Menoyo, D., Pérez-Benavente, S., Calduch-Giner, J. A., de Celis, S. V.-R., Obach, A., Favre-Krey, L., Boukouvala, E., Leaver, M. J. and Tocher, D. R. 2007. «Conjugated linoleic acid affects lipid composition, metabolism, and gene expression in gilthead sea bream (Sparus aurata L)”. The Journal of Nutrition, 137(6): 1363-1369.

Favre-Krey, L., Theodoridou, M., Boukouvala, E., Panagiotidis, C. H., Papadopoulos, A. I., Sklaviadis, T. and Krey, G. 2007. «Molecular characterization of a cDNA from the gilthead sea bream (Sparus aurata) encoding a fish prion protein”. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 147(3): 566-573.

Koutrakis, E., Perdikaris, C., Machino, Y., Savvidis, G. and Margaris, N. 2007. «Distribution, recent mortalities and conservation measures of crayfish in Hellenic fresh waters”. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, (385): 25-44.

Koutrakis, E., Sylaios, G., Kamidis, N., Markou, D. and Sapounidis, A. (2007). Ichthyofauna recovery of a newly re-flooded Mediterranean coastal lagoon. 38th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée) Congress.

Leaver, M. J., Ezaz, M. T., Fontagne, S., Tocher, D. R., Boukouvala, E. and Krey, G. 2007. «Multiple peroxisome proliferator-activated receptor β subtypes from Atlantic salmon (Salmo salar)”. Journal of Molecular Endocrinology, 38(3): 391-400.

Mantzouni, I., Somarakis, S., Moutopoulos, D. K., Kallianiotis, A. and Koutsikopoulos, C. 2007. «Periodic, spatially structured matrix model for the study of anchovy (Engraulis encrasicolus) population dynamics in N Aegean Sea (E. Mediterranean)”. Ecological Modelling, 208(2-4): 367-377.

Michalik, L., Zoete, V., Krey, G., Grosdidier, A., Gelman, L., Chodanowski, P., Feige, J. N., Desvergne, B., Wahli, W. and Michielin, O. 2007. «Combined simulation and mutagenesis analyses reveal the involvement of key residues for peroxisome proliferator-activated receptorα helix 12 dynamic behaviour”. Journal of Biological Chemistry, 282(13): 9666-9677.

Orfanidis, S., Papathanasiou, V., Sabetta, L., Pinna, M., Gigi, V., Gounaris, S., Tsiagga, E., Nakou, K. and Theodosiou, T. 2007. «Benthic macrophyte communities as bioindicators of transitional and coastal waters: relevant approaches and tools”. Transitional Waters Bulletin, 1(3): 45-49.

Subchev, M., Koutrakis, E. and Perdikaris, C. 2007. «Crayfish epibionts Branchiobdella sp. and Hystricosoma chappuisi (Annelida: Clitellata) in Greece”. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, (387): 59-66.

Tsihrintzis, V., Sylaios, G., Sidiropoulou, M. and Koutrakis, E. 2007. «Hydrodynamic modeling and management alternatives in a Mediterranean, fishery exploited, coastal lagoon”. Aquacultural Engineering, 36(3): 310-324.

2006 (4)

Anastasiadou, C., Kitsos, M.-S. and Koukouras, A. 2006. «Redescription of Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) (Decapoda, Caridea, Atyidae) based on topotypical specimens”. Crustaceana, 79(10): 1195-1207.

Leaver, M. J., Tocher, D. R., Obach, A., Jensen, L., Henderson, R. J., Porter, A. R. and Krey, G. 2006. «Effect of dietary conjugated linoleic acid (CLA) on lipid composition, metabolism and gene expression in Atlantic salmon (Salmo salar) tissues”. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 145(2): 258-267.

Stamatis, N., Kamidis, N. and Sylaios, G. 2006. «Sediment and suspended matter lead contamination in the Gulf of Kavala, Greece”. Environmental Monitoring and Assessment, 115(1-3): 433-449.

Sylaios, G., Koutrakis, E. and Kallianiotis, A. 2006. «Hydrographic variability, nutrient distribution and water mass dynamics in Strymonikos Gulf (Northern Greece)”. Continental Shelf Research, 26(2): 217-235.

2005 (4)

Koutrakis, E., Machino, Y., Kallianiotis, A. and Holdich, D. 2005. «Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) in the Aggitis Cave (northern Greece). Is it a cave-dwelling species?» Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, (376-377): 529-538.

Koutrakis, E. T., Tsikliras, A. C. and Sinis, A. I. 2005. «Temporal variability of the ichthyofauna in a Northern Aegean coastal lagoon (Greece). Influence of environmental factors”. Hydrobiologia, 543(1): 245-257.

Leaver, M. J., Boukouvala, E., Antonopoulou, E., Diez, A., Favre-Krey, L., Ezaz, M. T., Bautista, J. M., Tocher, D. R. and Krey, G. 2005. «Three peroxisome proliferator-activated receptor isotypes from each of two species of marine fish”. Endocrinology, 146(7): 3150-3162.

Tsikliras, A. C., Koutrakis, E. T. and Stergiou, K. I. 2005. «Age and growth of round sardinella (Sardinella aurita) in the northeastern Mediterranean”. Scientia Marina, 69(2): 231-240.

2004 (8)

Anastasiadou, C., Koukouras, A., Mavidis, M., Chartosia, N., Mostakim, M., Christodoulou, M. and Aslanoglou, C. 2004. «Morphological variation in Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) within and among populations over its geographical range”. Mediterranean Marine Science, 5(2): 5.

Batzios, C., Angelidis, P., Papapanagiotou, E., Moutopoulos, D., Anastasiadou, C. and Chrisopolitou, V. 2004. «Greek consumer’s image of the cultured mussel market”. Aquaculture International, 12(3): 239-257.

Boukouvala, E., Antonopoulou, E., Favre-Krey, L., Diez, A., Bautista, J. M., Leaver, M. J., Tocher, D. R. and Krey, G. 2004. «Molecular characterization of three peroxisome proliferator-activated receptors from the sea bass (Dicentrarchus labrax)”. Lipids, 39(11): 1085-1092.

Koutrakis, E. 2004. «Temporal occurrence and size distribution of grey mullet juveniles (Pisces, Mugilidae) in the estuarine systems of the Strymonikos Gulf (Greece)”. Journal of Applied Ichthyology, 20(1): 76-78.

Koutrakis, E., Kamidis, N. and Leonardos, I. 2004. «Age, growth and mortality of a semi‐isolated lagoon population of sand smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810) (Pisces: Atherinidae) in an estuarine system of northern Greece”. Journal of Applied Ichthyology, 20(5): 382-388.

Koutrakis, E. T., Kallianiotis, A. A. and Tsikliras, A. C. 2004. «Temporal patterns of larval fish distribution and abundance in a coastal area of northern Greece”. Scientia Marina, 68(4): 585-595.

Tsikliras, A. C., Koutrakis, E. T., Kallianiotis, A. A. and Economidis, P. S. 2004. «Massive leaping of Sardinella aurita valenciennes, 1847 under probable risk of predation in Northern Aegean sea (Greece)”. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 37(1): 31-34.

Zardoya, R., Castilho, R., Grande, C., Favre‐Krey, L., Caetano, S., Marcato, S., Krey, G. and Patarnello, T. 2004. «Differential population structuring of two closely related fish species, the mackerel (Scomber scombrus) and the chub mackerel (Scomber japonicus), in the Mediterranean Sea”. Molecular Ecology, 13(7): 1785-1798.

2003 (3)

Batzios, C., Angelidis, P., Moutopoulos, D., Anastasiadou, C. and Chrisopolitou, V. 2003. «Consumer attitude towards shellfish in the Greek market: a pilot study”. Mediterranean Marine Science, 4(2): 155-174.

Koutrakis, E., Kokkinakis, A., Tsikliras, A. and Eleftheriadis, E. 2003. «Characteristics of the European bitterling Rhodeus amarus (Cyprinidae) in the Rihios river, Greece”. Journal of Freshwater Ecology, 18(4): 615-624.

Koutrakis, E., Lazaridou, T. and Argyropoulou, M. 2003. «Promoting integrated management in the Strymonikos coastal zone (Greece): a step-by-step process”. Coastal Management, 31(2): 195-200.

2002 (4)

Belcari, P., Sartor, P., Sanchez, P., Demestre, M., Tsangridis, A., Leondarakis, P., Lefkaditou, E. and Papaconstantinou, C. 2002. «Exploitation patterns of the cuttlefish, Sepia officinalis (Cephalopoda, Sepiidae), in the Mediterranean Sea”. Bulletin of Marine Science, 71(1): 187-196.

Koukouras, A. and Anastasiadou, C. 2002. «The genus Hippolyte Leach (Decapoda, Caridea) in the Aegean and Ionian Seas”. Crustaceana, 75(3): 443-449.

Stamatis, N., Ioannidou, D., Christoforidis, A. and Koutrakis, E. 2002. «Sediment pollution by heavy metals in the Strymonikos and Ierissos gulfs, north Aegean Sea, Greece”. Environmental Monitoring and Assessment, 80(1): 33-49.

Tsangridis, A., Sánchez, P. and Ioannidou, D. 2002. «Exploitation patterns of Octopus vulgaris in two Mediterranean areas”. Scientia Marina, 66(1): 59-68.

2001 (3)

Bobori, D., Koutrakis, E. and Economidis, P. 2001. «Shad species in Greek waters–an historical overview and present status”. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, (362-363): 1101-1108.

Lefkaditou, E., Leodarakis, P., Papaconstantinou, P. and Tsangridis, A. 2001. «Eledonids exploited in the Thracian Sea: preliminary analysis of stock structure based on trawlers landings”. Rapport et Proces-Verbaux des Réunions. Commision Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, 36: 294-294.

Stamatis, N., Ioannidou, D. and Koutrakis, E. 2001. «Monitoring of key eutrophication parameters at three inshore stations of Strymonikos Gulf, North Aegean Sea”. Fresenius Environmental Bulletin, 10(9): 706-710.

2000 (3)

Kiparissis, S., Tserpes, G. and Tsimenidis, N. 2000. «Aspects on the demography of Chub Mackerel (Scomber japonicus Houttuyn, 1782) in the Hellenic Seas”. Belgian Journal of Zoology, 130(1): 3-7.

Koutrakis, E. T., Kokkinakis, A. K., Eleftheriadis, E. A. and Argyropoulou, M. D. 2000. «Seasonal changes in distribution and abundance of the fish fauna in the two estuarine systems of Strymonikos Gulf (Macedonia, Greece)”. Belgian Journal of Zoology, 130(1): 41-48.

Koutrakis, T. 2000. «First record in the mediterranean (North Aegean Sea, Greece) of the pacific mullet Mugil soiuy basilewsky, 1855 (Mugilidae)”. Cybium, 24(3): 299-302.

1998 (1)

Lefkaditou, E., Sanchez, P., Tsangridis, A. and Adamidou, A. 1998. «A preliminary investigation on how meteorological changes may affect beach-seine catches of Loligo vulgaris in the Thracian Sea (Eastern Mediterranean)”. African Journal of Marine Science, 20 (20): 453-461.

1997 (2)

de Medeiros, S. R. B., Krey, G., Hihi, A. K. and Wahli, W. 1997. «Functional Interactions between the Estrogen Receptor and the Transcription Activator Sp1 Regulate the Estrogen-dependent Transcriptional Activity of the Vitellogenin A1 ioPromoter”. Journal of Biological Chemistry, 272(29): 18250-18260.

Krey, G., Braissant, O., L’Horset, F., Kalkhoven, E., Perroud, M., Parker, M. G. and Wahli, W. 1997. «Fatty acids, eicosanoids, and hypolipidemic agents identified as ligands of peroxisome proliferator-activated receptors by coactivator-dependent receptor ligand assay”. Molecular Endocrinology, 11(6): 779-791.

1995 (2)

Krey, G., Mahfoudi, A. and Wahli, W. 1995. «Functional interactions of peroxisome proliferator-activated receptor, retinoid-X receptor, and Sp1 in the transcriptional regulation of the acyl-coenzyme-A oxidase promoter”. Molecular Endocrinology, 9(2): 219-231.

Schoonjans, K., Watanabe, M., Suzuki, H., Mahfoudi, A., Krey, G., Wahli, W., Grimaldi, P., Staels, B., Yamamoto, T. and Auwerx, J. 1995. «Induction of the acyl-coenzyme A synthetase gene by fibrates and fatty acids is mediated by a peroxisome proliferator response element in the C promoter”. Journal of Biological Chemistry, 270(33): 19269-19276.

1994 (4)

Koutrakis, E. and Sinis, A. 1994. «Growth analysis of grey mullets (Pisces, Mugilidae) as related to age and site”. Israel Journal of Zoology, 40(1): 37-53.

Koutrakis, E., Sinis, A. and Economidis, P. 1994. «Seasonal occurrence, abundance and size distribution of gray mullet fry (Pisces, Mugilidae) in the Porto-Lagos Lagoon and Lake Vistonis (Aegean Sea, Greece)”. Israeli Journal of Aquaculture/Bamidgeh, 46(4): 182-196.

Swenson, R. P. and Krey, G. D. 1994. «Site-directed mutagenesis of tyrosine-98 in the flavodoxin from Desulfovibrio vulgaris (Hildenborough): regulation of oxidation-reduction properties of the bound FMN cofactor by aromatic, solvent, and electrostatic interactions”. Biochemistry, 33(28): 8505-8514.

Tsangridis, A. and Filippousis, N. 1994. «Analysis of two models for picarel (Spicara smaris L.) growth using Schnute’s micro-simplex nonlinear estimation procedure”. Fisheries Research, 20(2-3): 181-189.

1993 (2)

Dreyer, C., Keller, H., Mahfoudi, A., Laudet, V., Krey, G. and Wahli, W. 1993. «Positive regulation of the peroxisomal β‐oxidation pathway by fatty acids through activation of peroxisome proliferator‐activated receptors (PPAR)”. Biology of the Cell, 77(1): 67-74.

Krey, G., Keller, H., Mahfoudi, A., Medin, J., Ozato, K., Dreyer, C. and Wahli, W. 1993. «Xenopus peroxisome proliferator activated receptors: genomic organization, response element recognition, heterodimer formation with retinoid X receptor and activation by fatty acids,. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 47(1-6): 65-73.

1992 (1)

Dreyer, C., Krey, G., Keller, H., Givel, F., Helftenbein, G. and Wahli, W. 1992. «Control of the peroxisomal β-oxidation pathway by a novel family of nuclear hormone receptors”. Cell, 68(5): 879-887.

1991 (1)

Tsangridis, A. and Filippousis, N. 1991. «Use of length-frequency data in the estimation of growth parameters of three Mediterranean fish species: bogue (Boops boops L.), picarel (Spicara smaris L.) and horse mackerel (Trachurus trachurus L.)”. Fisheries Research, 12(4): 283-297.

1988 (2)

Krey, G., Vanin, E. and Swenson, R. 1988. «Cloning, nucleotide sequence, and expression of the flavodoxin gene from Desulfovibrio vulgaris (Hildenborough)”. Journal of Biological Chemistry, 263(30): 15436-15443.

Tsangridis, A. and Filippousis, N. 1988. «Length based approach to the estimation of growth and mortality parameters of Spicara smaris (L.) in the Saronikos Gulf, Greece, and remarks on the application of the Beverton and Holt relative yield per recruit model”. FAO Fish. Rep 4(12): 94-107.

1985 (1)

Tsangridis, A. 1985. The role of cyanophytes in the nitrogen economy of rice fields: a review. Economics of ecosystems management, Springer: 105-110.

1981 (1)

Anagnostidis, K., Economou-Amilli, A. and Tsangridis, A. 1981. «Taxonomic and floristic studies on algae from rice-fields of Kalochorion-Thessaloniki, Greece”. Nova Hedwigia: Zeitschrift fur Kryptogamenkunde.

 

Προγράμματα2018-12-13T20:24:06+00:00

Ερευνητικά Προγράμματα

 • MedSUSHI: Αξιοποίηση των εδώδιμων φυκών Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα. Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ 2014-20120 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», 2018 – 2021. Αντικείμενο: Η ανάδειξη συγκεκριμένων εδώδιμων φυκών των Ελληνικών θαλασσών ως εκλεπτυσμένο λειτουργικό τρόφιμο, αλλά και σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών.

 • BioalgaFood: Παραγωγή βιοδραστικών πολυσακχαριτών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών και αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων. Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ 2014-20120 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», 2018 – 2020. Αντικείμενο: Η ανάπτυξη αειφόρου καλλιέργειας δύο επιλεγμένων ειδών μακροφυκών από την Ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα (ροδοφύκος Chondracanthus teedii και χλωροφύκος Ulva rigida) για την παραγωγή υδροκολλοειδών (κ-καραγενάνες και ουλβάνες, αντίστοιχα) που θα αξιοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων τροφίμων με βιολογική δράση

 • MSFD: «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος». Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, 2018 – 2023. Αντικείμενο: Η παρακολούθηση του θαλασσίου περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΕ).

 • PERICLES: «PrEseRving Cultural Heritage and Landscapes in European Seas». Χρηματοδότηση: ΕU-H2020. Αντικείμενο του προγράμματος: Καταγραφή της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του ΒΑ Αιγαίου. 2018 – 2020.

 • Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική: Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Αντικείμενο του προγράμματος: Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 2018 – 2020.

 • Μελάνωση: Mελέτη της αναστολής της μελάνωσης των γαρίδων: ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος με εφαρμογές στην Ελληνική αλιεία. Χρηματοδότηση: Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, «Kαινοτομία στην Αλιεία» άρθρο 26 & 44 παρ. 3, καν. 508/2014. Αντικείμενο του προγράμματος: Mελέτη της αναστολής της μελάνωσης των γαρίδων. 2018 – 2020.

 • Επέκταση  εµπορικής διάρκειας  ζωής  του  νωπού  γαύρου  σε  πάγο  µε  χρήση  µικρο-νανο-φυσαλίδων όζοντος. Χρηματοδότηση: Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, «Kαινοτομία στην Αλιεία» άρθρο 26 & 44 παρ. 3, καν. 508/2014. Αντικείμενο του προγράμματος: Bελτίωση  της  εµπορικά  ωφέλιµης  διάρκειας  ζωής  του νωπού  γαύρου. 2018 – 2020.

 • Crustacean decapod assemblages associated with Cymodocea nodosa meadows from the north Aegean sea (Eastern Mediterranean Sea). Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη συνευρέσεων δεκαπόδων καρκινοειδών στα λιβάδια της Cymodocea nodosa. 2018 – 2020.

 • MEDITS GR: ‘‘Διεθνής δειγματοληψία με τράτα βυθού στη Μεσόγειο’’. Χρηματοδότηση: E.E. ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) &  Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Καταγραφή της αφθονίας των βενθοπελαγικών ειδών και διερεύνηση της κατάστασης των πληθυσμών τους στη Μεσόγειο.

 • Χαρτογράφηση λιβαδιών Ποσειδώνιας: Ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – Ε.Τ.Α. και από εθνικούς πόρους, 2015. Αντικείμενο: Ο εντοπισμός, χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, βυθών με θαλάσσια βλάστηση, ιδίως από Ποσειδωνία, κι από άλλα θαλάσσια φανερόγαμα.
 • DISCARDS: ‘‘Ανάλυση απορριπτόμενων αλιευμάτων στην Κεντρική και Ανατολική  Μεσόγειο’’. Χρηματοδότηση: E.E. ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) &  Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη της Ποιοτικής και Ποσοτικής σύνθεσης των απορριπτόμενων Αλιευμάτων στο Θρακικό Πέλαγος.
 • Συντήρηση και μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας-ΕΠΕΤ-ΙΙ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις μεταποιημένων και νωπών ψαριών. Παρακολούθηση και έλεγχος μεταποιημένων ψαριών σε διαφορετικές συσκευασίες και τροποποιημένες ατμόσφαιρες.

 • LIFE ΄96: ‘‘Συντονισμένες δράσεις για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού κόλπου’’. Χρηματοδότηση: Ε.Ε. ΓΔ-ΧΙ -LIFE (50%), Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (30%) & ΥΠΕΧΩΔΕ (20%). Αντικείμενο του προγράμματος: Αναλυτική περιγραφή της περιοχής. Προσδιορισμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Διαμόρφωση γενικών αρχών διαχείρισης και στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος. Προτάσεις για συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα. Συντονισμός φορέων με αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και ταυτόχρονα προώθηση του κοινωνικού διάλογου. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού

 • Κατασκευή και παρακολούθηση Τεχνητού Υφάλου Φαναρίου Ροδόπης. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Επίβλεψη κατασκευής και παρακολούθηση του τεχνητού υφάλου στη περιοχή Φαναρίου του Ν. Ροδόπης. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και αλιευτικών διαφοροποιήσεων των παράκτιων συστημάτων από την εγκατάσταση τεχνητών υφάλων.

 • Mελέτη χωροθέτησης Τεχνητού Υφάλου στη περιοχή Καλύμνου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη για την κατασκευή του  τεχνητού υφάλου στη περιοχή της Καλύμνου.

 • Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της ιχθυοπανίδας στο κόλπο των Αντικύρων. Χρηματοδότηση: Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη των ιχθυοπληθυσμών του κόλπου σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο.

 • ΝΕPHROPS: ‘‘Αύξηση και Φυσική Θνησιμότητα του Nephrops norvegicus, με εισαγωγή και αξιολόγηση νέου τύπου παγίδων στη Μεσόγειο’’. Χρηματοδότηση: E.E. – ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη των πληθυσμών της καραβίδας σε προφυλαγμένες περιοχές από τη δράση της μηχανότρατας. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και δυνατότητα χρήσης βενθικών παγίδων για την αλιεία του είδους.

 • Μελέτη της μεθόδου παρασκευής και σύστασης του παραδοσιακά παραγόμενου αυγοτάραχου από γονάδες κεφάλου (Mugil cephalus) στις λιμνοθάλασσες του Νέστου. Χρηματοδότηση: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Καταγραφή φυσικοχημικών, ιστολογικών, μικροβιολογικών και ιχθυολογικών χαρακτηριστικών των γονάδων του κέφαλου που χρησιμοποιούνται για παραγωγή αυγοτάραχου. Παρακολούθηση και οργανοληπτικός έλεγχος κατά  τη διάρκεια της μεταποίησης τους.

 • Μετατροπή της παραδοσιακής Εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας σε σύγχρονη Ημιεντατική στις Λιμνοθάλασσες της Βόρειας Ελλάδας. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (50%) & Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστονίδας (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Εντατική εκτροφή γόνου ευρύαλων ειδών ψαριών και προσαρμογή τους σε ημιεντατικό τύπο εκτροφής στις συνθήκες των λιμνοθαλασσών της Β. Ελλάδας.

 • Εκτίμηση των ιχθυαποθεμάτων μερικών παράκτιων ειδών ιχθύων. Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη της δομής και απόδοσης του παράκτιου στόλου από τα Ν. Ρόδα μέχρι την Aλεξ/πολη. Μελέτη της βιολογίας και δυναμικής των αποθεμάτων εμπορικών ειδών ψαριών της παράκτιας ζώνης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη παράκτια αλιεία.

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αγιόκαμπου Ν. Λάρισας. Χρηματοδότηση: Νομαρχία Λάρισας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη βελτίωση και εκβάθυνση Αλιευτικού Καταφυγίου στον Αγιόκαμπο Ν. Λάρισας.

 • Επίδραση του ευτροφισμού και της φυσικής διαταραχής στις μακροφυτικές κοινωνίες της παράκτιας ζώνης. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Ανάπτυξη τεχνολογίας παρακολούθησης των περιβαλλοντικών διαταραχών στη παράκτια ζώνη.

 • Δυναμική πληθυσμών των κεφαλόποδων μαλακίων: Περιβαλλοντική και γενετική διαφοροποίηση. Χρηματοδότηση: ΙΘΑΒΙΚ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη των εκφορτώσεων τεσσάρων ειδών κεφαλοπόδων στην ιχθυόσκαλα Καβάλας..

 • Ανάλυση και αξιολόγηση της αλιείας των κυριώτερων εμπορεύσιμων ειδών κεφαλοπόδων στη Μεσόγειο Θάλασσα. Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%)  & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη της αλιείας και των βιολογικών κύκλων τεσσάρων εμπορεύσιμων ειδών κεφαλοπόδων.

 • MEDLAND: «Μεσογειακό πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής των εκφορτώσεων». Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Σκοπός του έργου είναι να προσδιοριστεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα δειγματοληψιών, προκειμένου να καταγράφονται οι εκφορτώσεις των αλιευμάτων σε όλη την Μεσόγειο με την ίδια μεθοδολογία.

 • Οικονομική και Τεχνική Ανάλυση για την βελτίωση του ελέγχου της αλιευτικής προσπάθειας στην ΚΑΠ. Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου για την αλιευτική προσπάθεια, προκειμένου να βελτιωθεί η μεθοδολογία εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

 • GILLNET: «Εκσυγχρονισμός των αλιευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην παράκτια αλιεία». Χρηματοδότηση: E.E.-Γ.Δ. ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) και Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Επίδειξη και πρακτική εκπαίδευση αλιέων σε νέες αλιευτικές μεθόδους για την ελληνική παράκτια αλιεία.

 • Συνεχής παρακολούθηση ποιότητας υδάτων στον Κόλπο Καβάλας. Χρηματοδότηση: ΙΝΑΛΕ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μηνιαία συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων (ωκεανογραφικά, φυσικοχημικά, μικροβιακή φόρτιση, θρεπτικά & βαριά μέταλλα) από τον Κόλπο της Καβάλας.

 • Συνεχής παρακολούθηση Λιμνοθαλασσών Νέστου. Χρηματοδότηση: ΙΝΑΛΕ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μηνιαίες μετρήσεις και αξιολόγηση υδρολογικών και φυσικοχημικών δεδομένων στις Λιμνοθάλασσες του Νέστου. Παρακολούθηση λεκανών διαχείμασης και αλιευτικής παραγωγής.

Κατάλογος Προσωπικού2019-01-12T20:50:08+00:00

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αγγελική Αδαμίδου

Άννα Αργύρη

Κώστας Ευθυμιάδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Κομνηνός Νικολαΐδης

Κώστας Παπαδόπουλος

Γεράσιμος Φλωράς

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιωάννης Αντωνόπουλος

Ιωάννης Ποντζουκτσίδης

Νικόλαος Τσαλίκης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σουλτάνα Τσιώλη

Γιώργος Γκιταράκος

Γιάννης Δημητριάδης

Ιάσωνας Ζαφειρίδης

Ζωή Λυτροσυγκούνη

Αμαλία Μηνά

Νικόλαος Μπάγκος

Θωμάς Μπούσδρας

Σταυρούλα Ντάβου

Γιώργος Ορφανίδης

Κωνσταντίνα Οφρυδοπούλου

Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Αντώνιος Παπουτσής

Πασχάλης Παπουτσής

Ελίνα Σαμαρά

Αθανάσιος Σιούλας

Αθανάσιος Σπετσιώτης

Σουζάνα Τάσση

Δρ. Κωνσταντίνος Τουλούμης

Στέλιος Τριανταφυλλίδης

Λάζαρος Τσιρίδης

Λουκία Χατζηαναστασίου

Άρης Χριστίδης

Δομή2018-12-13T20:26:07+00:00

Οργανωτική Δομή ΙΝ.ΑΛ.Ε.

Ιστορία2018-12-13T20:23:09+00:00

Ιστορία

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το έτος 1995 και ανήκε διοικητικά στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. Πλέον, υπάγεται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 1980, υπό την πίεση των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, παρουσιάστηκε ως επιτακτική ανάγκη η αναπροσαρμογή της οργανωτικής δομής της αγροτικής έρευνας. Έτσι, το 1989 άρχισε μια νέα περίοδος με την ίδρυση του ΕΘΙΑΓΕ ως εθνικού φορέα έρευνας και τεχνολογίας στον αγροτικό χώρο με τον νόμο 1845/89 και την ίδρυση Ινστιτούτων με στόχευση την αξιοποίηση της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω σύγχρονων, λειτουργικών και ευέλικτων Ιδρυμάτων.

Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο Τακτικός Ερευνητής Δρ Γρηγόριος Κρέη. Διατελέσας Διευθυντής για πολυετή θητεία έχει υπάρξει ο Τακτικός Ερευνητής, νυν αφυπηρετήσας Δρ Αργύρης Καλλιανιώτης. Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. έχει διαχειριστεί προγράμματα που συνολικά ξεπερνούν το ύψος των 20 εκατομ. ευρώ.

Ποιοι είμαστε2018-12-13T20:23:58+00:00

Σκοπός

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) εδρεύει στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Η ευρύτερη περιοχή είναι ένα από τα μεγαλύτερα αλιευτικά κέντρα της χώρας μας, διαθέτοντας τον δεύτερο σε μέγεθος αλιευτικό στόλο του Βορείου Αιγαίου, μετά από αυτόν του Θερμαϊκού. Η αλιευτική παραγωγή του Βορείου Αιγαίου από τον Θερμαϊκό έως τον Έβρο, ξεπερνά το 50% της συνολικής εγχώριας αλιευτικής παραγωγής.

Στο Ινστιτούτο εργάζονται πάνω από 50 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, των συνεργαζόμενων επιστημόνων, των εκπαιδευόμενων φοιτητών και των εξωτερικών συνεργατών). Πρόκειται για Επιστημονικό Ίδρυμα που εκπονεί έρευνα στα οικοσυστήματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των εσωτερικών και μεταβατικών υδάτων. Ειδικότερα, μέσω των τριών Τμημάτων που λειτουργούν (Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας, Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων και Λιμνοθαλασσών και Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών) υλοποιεί εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που στοχεύουν στην θαλάσσια αλιεία και την περιβαλλοντική της διαχείριση, στη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, στην καλλιέργεια/εκτροφή φυτοπλακτού, φυτοβένθους, ασπόνδυλων και ιχθύων, στη μελέτη και καταγραφή της βιοποικιλότητας, στην προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων των εσωτερικών και μεταβατικών υδάτων, στη μελέτη της ποιότητας των υδάτινων πόρων, στη δημιουργία νέων τεχνολογιών υποστήριξης του υδάτινου περιβάλλοντος και τέλος στην αειφόρο διαχείριση των υδάτινων συστημάτων και των πόρων που απορρεόυν από αυτά.

Το ΙΝΑΛΕ δημοσιμοποιεί όλα τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει, καθώς επίσης συμβάλλει στην εκλαϊκευμένη προσέγγιση και κατανόηση της έρευνας ως κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος και αγαθό. Για το λόγο αυτό, διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια, σεμινάρια εκπαίδευσης παραγωγών, τεχνικού προσωπικού, ερευνητών αλλά και φοιτητών με άμεση στόχευση τη διάχυση επιστημονικών πληροφοριών, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση και την επικοινωνία του ερευνητικού του έργου. Τέλος, το εκδοτικό του έργο περιλαμβάνει περιοδικές ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, επιστημονικές εκθέσεις ερευνητικών έργων, εκδόσεις συγγραμμάτων και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Home2019-01-12T20:42:29+00:00

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ανήκει στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) ο οποίος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Ινστιτούτο εδρεύει στη Νέα Πέραμο Καβάλας και λειτουργεί από το 1995 με κύρια αντικείμενα έρευνας την αλιεία, το υδάτινο περιβάλλον (παράκτια, μεταβατικά και εσωτερικά ύδατα), την αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων και τις υδατοκαλλιέργειες. Το εξειδικευμένο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό του Ινστιτούτου συμμετέχει και υλοποιεί πλήθος ερευνητικών έργων και μελετών, λειτουργεί ως σύμβουλος στην χάραξη της αλιευτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, παρέχει υπηρεσίες σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και επαγγελματιών του κλάδου αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Font Resize