//ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΝΑΛΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΝΑΛΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΝΑΛΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ»

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών» έτους 2022, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004055, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα  30 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00.

 

21894 ΑΔΑ   

21894 ΑΔΑΜ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 

espd-request-v2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Πίνακας Συμμόρφωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών 

By |2022-05-13T16:12:02+03:0013 Μαΐου, 2022|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΝΑΛΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς