/Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Έργου «Demonstration of innovative functional food production systems based on a more sustainable value chain of marine and freshwater raw materials for conscientious European consumers» (NOVAFOODIES)

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της σχετικής Απόφασης του ΔΣ, καθώς και του Παραρτήματος αυτής σε μορφή word, τα οποία αφορούν σε υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Demonstration of innovative functional food production systems based on a more sustainable value chain of marine and [...]

By |2023-08-11T09:35:33+03:0011 Αυγούστου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Έργου «Demonstration of innovative functional food production systems based on a more sustainable value chain of marine and freshwater raw materials for conscientious European consumers» (NOVAFOODIES)

Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού, “Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD”»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού, “Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD”», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.   37003_Περίληψη _Δειγματολήπτης νερού_ΥΠ 3_9ΝΙΣΟΞ3Μ-Ν3Υ  775_10301_14.02.2023_ΑΑΥ_ΕΞΟΠ_ΥΠ 3_Θ.Σ._64ΚΞΟΞ3Μ-0ΧΟ_23REQ012135073  espd-request-ΥΠ3_ΘΣ  37003_Τεύχος _Δειγματολήπτης νερού_23PROC013019159  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού [...]

By |2023-07-08T10:22:32+03:008 Ιουλίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού, “Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD”»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.1123/29.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.1123/29.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Διεθνής Έρευνα με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS)» (MEDITS ΚΥΠΡΟΥ), το οποίο ανατέθηκε από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων [...]

By |2023-07-03T19:59:12+03:003 Ιουλίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.1123/29.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της σχετικής Απόφασης του ΔΣ, καθώς και του Παραρτήματος αυτής σε μορφή word, τα οποία αφορούν σε υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση [...]

By |2023-06-30T19:03:50+03:0030 Ιουνίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων Αριθμ. 20000/30-03-2023 (Συστημικό Α/Α 189450) για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών» (CPV:63726700-1)   20000_30-3-2023_Περίληψη Διακήρυξης Σκάφους 2023_ΕΠΣΑΔ_9Ω12ΟΞ3Μ-Ι3Π   20000_30-3-2023_Τεύχους Διακήρυξης Σκάφους_2023_ΕΠΣΑΔ_23PROC012425479   4.ΘΕΜΑ 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [...]

By |2023-04-05T11:36:11+03:005 Απριλίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μία (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεθνής Έρευνα με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS)» (MEDITS ΚΥΠΡΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη  μία (1) σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεθνής Έρευνα με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS)» (MEDITS ΚΥΠΡΟΥ) με αρ.πρωτ.1123/29-3-2023, (υποβολή προτάσεων έως και την Δευτέρα, 10/04/2023 και ώρα 15:00- Δέκα ημερολογιακές μέρες από την επόμενη της ανάρτησης). [...]

By |2023-03-29T11:33:43+03:0029 Μαρτίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μία (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεθνής Έρευνα με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS)» (MEDITS ΚΥΠΡΟΥ)

Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD Φασματογράφος ICP-MS/MS

Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD Φασματογράφος ICP-MS/MS συνολικού προϋπολογισμού 342.379,03 € πλέον ΦΠΑ 24% (424.550,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 12777_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC012246122  12777 ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΨΩΘΑΟΞ3Μ-74Θ  8α. 15298_07.03.2023_ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΘΟΥΣ_signed  2α. 775_10301_14.02.2023_ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ 3_Θ.Σ._64ΚΞΟΞ3Μ-0ΧΟ_23REQ012135073  espd-request-v2 ΘΣ  notice_ΘΣ  ΘΕΜΑ 24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ 3_ΘΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓ 67ΠΛΟΞ3Μ-ΕΚΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της [...]

By |2023-03-09T13:53:56+02:009 Μαρτίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD Φασματογράφος ICP-MS/MS

Yποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΟΠΣ 5010856)

Yποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης - Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856). Το Έργο [...]

By |2023-01-09T14:22:47+02:009 Ιανουαρίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Yποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΟΠΣ 5010856)

Διαγωνισμός Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600 7) στ o πλαίσιο του έργου με τίτλο «URGENT MEASURE S IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA) LIFEEL LIFE19 NAT/IT/000851», που χρηματοδοτείται από το την EE DG Environment LIFE. Τεύχος Ανοικτού Διαγωνισμού_Προμήθεια [...]

By |2022-11-30T15:21:51+02:0030 Νοεμβρίου, 2022|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο

Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, πολυμηχανημάτων – εκτυπωτών και πακέτων λογισμικού, για την υποστήριξη του δικτύου του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, πολυμηχανημάτων - εκτυπωτών και πακέτων λογισμικού, για την υποστήριξη του δικτύου του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας- Θάλασσας [...]

By |2022-08-30T11:51:11+03:005 Αυγούστου, 2022|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, πολυμηχανημάτων – εκτυπωτών και πακέτων λογισμικού, για την υποστήριξη του δικτύου του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς