Προγράμματα2021-09-20T12:22:43+03:00

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Τενάγη Φιλίππων: «Δράσεις προστασίας για τα ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας Eudontomyzon (Caspiomyzon) hellenicus & Cobitis punctilineata», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» Προϋπολογισμός: 75.000€.

 • AFRIMED: Algal Forest Restoration In the MEDiterranean Sea. Χρηματοδότηση: 80% Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 20% Ιδία μέσα. Αντικείμενο: Η δημιουργία και προώθηση πρωτόκολλων για την αποκατάσταση κατεστραμμένων ή υποβαθμισμένων υποβρύχιων μακροφυτικών δασών (Cystoseira), καθώς και ενός πλαισίου εφαρμογής αυτών και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

 • Smart-BioreAL: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας». Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ). ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ6ΥΒΠ-00494. Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι να συμβάλλει στη δημιουργία και διάχυση τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια του χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε καινοτόμο χαμηλού κόστους φωτοβιοαντιδραστήρα (ΦΒΑ) με τη χρήση της τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων. Έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση πόρων, που δεν χρησιμοποιούνται από τη συμβατική γεωργία, πχ. υφάλμυρα ύδατα και αστικά απόβλητα. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ποικιλομορφία, η αειφορία και η ποιότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα (μπλε κυκλική οικονομία).

 • MedSUSHI: Αξιοποίηση των εδώδιμων φυκών Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ / ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Αντικείμενο: Η ανάδειξη δύο συγκεκριμένων εδώδιμων φυκών των Ελληνικών θαλασσών ως εκλεπτυσμένο λειτουργικό τρόφιμο, αλλά και σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών.

 • BIOALGAFOOD: Παραγωγή βιοδραστικών πολυσακχαριτών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών και αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ / ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Αντικείμενο: Η ανάπτυξη αειφόρου καλλιέργειας δύο επιλεγμένων ειδών μακροφυκών από την Ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα (ροδοφύκος Chondracanthus teedii και χλωροφύκος Ulva rigida) για την παραγωγή υδροκολλοειδών (κ-καραγενάνες και ουλβάνες, αντίστοιχα) που θα αξιοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων τροφίμων με βιολογική δράση.

 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / MSFD: «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος». Χρηματοδότηση: ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αντικείμενο: Η παρακολούθηση του θαλασσίου περιβάλλοντος με βάση την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΕ) στις  θάλασσες της Ελλάδας.

 • PERICLES: “PrEseRving Cultural Heritage and Landscapes in European Seas”. Χρηματοδότηση: ΕU-H2020. Αντικείμενο του προγράμματος: Καταγραφή της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του ΒΑ Αιγαίου. 2018 – 2020.

 • Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική: Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Αντικείμενο του προγράμματος: Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 2018 – 2020.

 • Crustacean decapod assemblages associated with Cymodocea nodosa meadows from the north Aegean sea (Eastern Mediterranean Sea). Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη συνευρέσεων δεκαπόδων καρκινοειδών στα λιβάδια της Cymodocea nodosa. 2018 – 2020.

 • MEDITS GR: ‘‘Διεθνής δειγματοληψία με τράτα βυθού στη Μεσόγειο’’. Χρηματοδότηση: E.E. ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) &  Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Καταγραφή της αφθονίας των βενθοπελαγικών ειδών και διερεύνηση της κατάστασης των πληθυσμών τους στη Μεσόγειο.

 • Χαρτογράφηση λιβαδιών Ποσειδώνιας: Ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – Ε.Τ.Α. και από εθνικούς πόρους, 2015. Αντικείμενο: Ο εντοπισμός, χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, βυθών με θαλάσσια βλάστηση, ιδίως από Ποσειδωνία, κι από άλλα θαλάσσια φανερόγαμα.
 • DISCARDS: ‘‘Ανάλυση απορριπτόμενων αλιευμάτων στην Κεντρική και Ανατολική  Μεσόγειο’’. Χρηματοδότηση: E.E. ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) &  Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη της Ποιοτικής και Ποσοτικής σύνθεσης των απορριπτόμενων Αλιευμάτων στο Θρακικό Πέλαγος.
 • Συντήρηση και μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας-ΕΠΕΤ-ΙΙ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις μεταποιημένων και νωπών ψαριών. Παρακολούθηση και έλεγχος μεταποιημένων ψαριών σε διαφορετικές συσκευασίες και τροποποιημένες ατμόσφαιρες.

 • LIFE ΄96: ‘‘Συντονισμένες δράσεις για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού κόλπου’’. Χρηματοδότηση: Ε.Ε. ΓΔ-ΧΙ -LIFE (50%), Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (30%) & ΥΠΕΧΩΔΕ (20%). Αντικείμενο του προγράμματος: Αναλυτική περιγραφή της περιοχής. Προσδιορισμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Διαμόρφωση γενικών αρχών διαχείρισης και στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος. Προτάσεις για συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα. Συντονισμός φορέων με αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και ταυτόχρονα προώθηση του κοινωνικού διάλογου. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού

 • Κατασκευή και παρακολούθηση Τεχνητού Υφάλου Φαναρίου Ροδόπης. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Επίβλεψη κατασκευής και παρακολούθηση του τεχνητού υφάλου στη περιοχή Φαναρίου του Ν. Ροδόπης. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και αλιευτικών διαφοροποιήσεων των παράκτιων συστημάτων από την εγκατάσταση τεχνητών υφάλων.

 • Mελέτη χωροθέτησης Τεχνητού Υφάλου στη περιοχή Καλύμνου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη για την κατασκευή του  τεχνητού υφάλου στη περιοχή της Καλύμνου.

 • Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της ιχθυοπανίδας στο κόλπο των Αντικύρων. Χρηματοδότηση: Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη των ιχθυοπληθυσμών του κόλπου σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο.

 • ΝΕPHROPS: ‘‘Αύξηση και Φυσική Θνησιμότητα του Nephrops norvegicus, με εισαγωγή και αξιολόγηση νέου τύπου παγίδων στη Μεσόγειο’’. Χρηματοδότηση: E.E. – ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη των πληθυσμών της καραβίδας σε προφυλαγμένες περιοχές από τη δράση της μηχανότρατας. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και δυνατότητα χρήσης βενθικών παγίδων για την αλιεία του είδους.

 • Μελέτη της μεθόδου παρασκευής και σύστασης του παραδοσιακά παραγόμενου αυγοτάραχου από γονάδες κεφάλου (Mugil cephalus) στις λιμνοθάλασσες του Νέστου. Χρηματοδότηση: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Καταγραφή φυσικοχημικών, ιστολογικών, μικροβιολογικών και ιχθυολογικών χαρακτηριστικών των γονάδων του κέφαλου που χρησιμοποιούνται για παραγωγή αυγοτάραχου. Παρακολούθηση και οργανοληπτικός έλεγχος κατά  τη διάρκεια της μεταποίησης τους.

 • Μετατροπή της παραδοσιακής Εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας σε σύγχρονη Ημιεντατική στις Λιμνοθάλασσες της Βόρειας Ελλάδας. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (50%) & Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστονίδας (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Εντατική εκτροφή γόνου ευρύαλων ειδών ψαριών και προσαρμογή τους σε ημιεντατικό τύπο εκτροφής στις συνθήκες των λιμνοθαλασσών της Β. Ελλάδας.

 • Εκτίμηση των ιχθυαποθεμάτων μερικών παράκτιων ειδών ιχθύων. Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη της δομής και απόδοσης του παράκτιου στόλου από τα Ν. Ρόδα μέχρι την Aλεξ/πολη. Μελέτη της βιολογίας και δυναμικής των αποθεμάτων εμπορικών ειδών ψαριών της παράκτιας ζώνης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη παράκτια αλιεία.

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αγιόκαμπου Ν. Λάρισας. Χρηματοδότηση: Νομαρχία Λάρισας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη βελτίωση και εκβάθυνση Αλιευτικού Καταφυγίου στον Αγιόκαμπο Ν. Λάρισας.

 • Επίδραση του ευτροφισμού και της φυσικής διαταραχής στις μακροφυτικές κοινωνίες της παράκτιας ζώνης. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Ανάπτυξη τεχνολογίας παρακολούθησης των περιβαλλοντικών διαταραχών στη παράκτια ζώνη.

 • Δυναμική πληθυσμών των κεφαλόποδων μαλακίων: Περιβαλλοντική και γενετική διαφοροποίηση. Χρηματοδότηση: ΙΘΑΒΙΚ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη των εκφορτώσεων τεσσάρων ειδών κεφαλοπόδων στην ιχθυόσκαλα Καβάλας..

 • Ανάλυση και αξιολόγηση της αλιείας των κυριώτερων εμπορεύσιμων ειδών κεφαλοπόδων στη Μεσόγειο Θάλασσα. Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%)  & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μελέτη της αλιείας και των βιολογικών κύκλων τεσσάρων εμπορεύσιμων ειδών κεφαλοπόδων.

 • MEDLAND: “Μεσογειακό πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής των εκφορτώσεων”. Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Σκοπός του έργου είναι να προσδιοριστεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα δειγματοληψιών, προκειμένου να καταγράφονται οι εκφορτώσεις των αλιευμάτων σε όλη την Μεσόγειο με την ίδια μεθοδολογία.

 • Οικονομική και Τεχνική Ανάλυση για την βελτίωση του ελέγχου της αλιευτικής προσπάθειας στην ΚΑΠ. Χρηματοδότηση: E.E. -ΓΔ ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) & Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου για την αλιευτική προσπάθεια, προκειμένου να βελτιωθεί η μεθοδολογία εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

 • GILLNET: “Εκσυγχρονισμός των αλιευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην παράκτια αλιεία”. Χρηματοδότηση: E.E.-Γ.Δ. ΧΙV ‘Studies in support of CFP’ (50%) και Υπ. Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ (50%). Αντικείμενο του προγράμματος: Επίδειξη και πρακτική εκπαίδευση αλιέων σε νέες αλιευτικές μεθόδους για την ελληνική παράκτια αλιεία.

 • Συνεχής παρακολούθηση ποιότητας υδάτων στον Κόλπο Καβάλας. Χρηματοδότηση: ΙΝΑΛΕ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μηνιαία συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων (ωκεανογραφικά, φυσικοχημικά, μικροβιακή φόρτιση, θρεπτικά & βαριά μέταλλα) από τον Κόλπο της Καβάλας.

 • Συνεχής παρακολούθηση Λιμνοθαλασσών Νέστου. Χρηματοδότηση: ΙΝΑΛΕ (100%). Αντικείμενο του προγράμματος: Μηνιαίες μετρήσεις και αξιολόγηση υδρολογικών και φυσικοχημικών δεδομένων στις Λιμνοθάλασσες του Νέστου. Παρακολούθηση λεκανών διαχείμασης και αλιευτικής παραγωγής.

Font Resize