Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ΕΛΛΑΔΑ2023-06-15T15:04:42+03:00

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά τις επιλογές της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), έχει θεσπίσει από το 2000 ένα Κοινοτικό Πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση βιολογικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό έχει εκδώσει Κανονισμούς και Εφαρμοστικές Αποφάσεις για την εκπόνηση από τα κράτη μέλη Προγραμμάτων για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών τους προγραμμάτων και η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (STECF) αξιολογεί αυτές τις ετήσιες εκθέσεις. Τα δεδομένα τέλος στέλνονται εμπιστευτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναθέτει σε εξειδικευμένες ομάδες επιστημόνων την επεξεργασία των δεδομένων και γίνονται εκτιμήσεις των αποθεμάτων. Σκοπός είναι η δημιουργία πολυετών σειρών δεδομένων, συμβατών μεταξύ των Κρατών Μελών, που θα εξασφαλίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων και θα αποτελούν τη βάση για επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που θα χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (Ε.Π.Σ.Α.Δ.) είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αυτοτελές πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου είναι υποχρέωση της Χώρας και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση των πολιτικών της. Παράλληλα, μέσω των αποτελεσμάτων του συμβάλει και στην εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων της χώρας μας, τόσο προς την Ε.Ε (ετήσια έκθεση στόλου, σχέδια διαχείρισης, κλπ), όσο και προς τους διεθνείς οργανισμούς (GFCM, ICCAT, κλπ).

Το Ε.Π.Σ.Α.Δ. χρηματοδοτείται από το έτος 2001 από τον κοινοτικό και εθνικό προϋπολογισμό, ενώ από το έτος 2003 η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, υλοποιεί το πρόγραμμα μέσω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής Φορέας) και του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχουν το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), με ρόλο συντονιστή και το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ). Από το ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχουν το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων της Αθήνας (ΙΘΑΒΙΠΕΥ Αθήνα) και Κρήτης (ΙΘΑΒΙΠΕΥ Κρήτη). Οι πόροι για την χρηματοδότηση του για το διάστημα 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2022 προέρχονται από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 στο οποίο το Πρόγραμμα έχει ενταχθεί με την υπ. αρ. 1617/09.12.2016 απόφαση ένταξης της πράξης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 19.177.775€.

Το πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2020-2021, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/1004, περιέχεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/909 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2019 και στην κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2019/910 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2019.

 

 • Quality_Assurance_of_Landings_Effort_Estimation_Methods_Validation
 • Deliverable D. 4.1 – Updated protocols and guidelines for collection, processing and analysis of stomach contents
 • Methodology and Data Quality Assurance Framework fro Recreational Fishery_2023_22-05-2023
 • GREECE Eel Methodology-data QAF_2020
 • Methodology_Data-Quality-Assurance_Aquaculture_Fisheries_Processing_Greece_2019 
 • Methodology_and_Quality_Report_for_Fleet_Socio_Economic_Variables
 • Sampling scheme and Data Quality Assurance Framework
 • GREECE National Work Plan 2017-19_TEXT_25-11-16_upd
 • GREECE National_Work_Plan_2017-19_TABLES_25-11-2016-upd 
 • GREECE National_Work_Plan_2019_TEXT_31-10-2018
 • GREECE National_Work_Plan_2019_TABLES_31-10-2018 
 • Greece_Annual_Report_2017_Text_31-May-2018
 • Greece_Annual_Report_2017_Tables_31-May-2018-upd-v2
 • Greece_Annual_Report_2016_Text_31-May-2017
 • Greece_Annual_Report_2016_Tables_31-May-2017
 • Greece_Annual_Report_2015_Text_31-May-2016-upd
 • Greece_Annual_Report_2015_Tables_31-May-2016_upd
 • Greece Annual Report 2014
 • Greece_Annual-Report_2014_Tables_31-May-2015 update 
 • Greece Annual Report 2013
 • Greece_Annual_Report_2013_Tables_31-May-2014 
 • Greece Annual Report 2012
 • Greece_Annual_Report_2012_Tables_31-May-2013 
 • Greece NP Proposal 2011-2013
 • Greece NP Proposal 2011-2013 Tables 
 • Data Collection Regulation 2008
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς