Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ΕΛΛΑΔΑ2020-05-28T12:03:27+03:00

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά τις επιλογές της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής, δημιούργησε ένα κοινό Κοινοτικό πλαίσιο για τη Συλλογή, Διαχείριση και Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό έχει εκδώσει Κανονισμούς και Εφαρμοστικές Αποφάσεις για την εκπόνηση από τα κράτη μέλη Προγραμμάτων για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων. Τα προγράμματα πρέπει να είναι πολυετή (τουλάχιστον τριετή) για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της υποχρέωσης συλλογής και διαχείρισης δεδομένων (ΕΚ 199/2008), ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν και να σχεδιάζουν τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων εργασίας.

Το πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2017-2019, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, περιέχεται στο παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 (C(2016) 4329).

Η Ελλάδα εφαρμόζει από το 2002, Εθνικό Πρόγραμμα για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) όπου συλλέγονται στοιχεία εκφόρτωσης αλιευμάτων, βιολογικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, απαραίτητα για τη διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας και στην εναρμόνιση των μέτρων με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

 • Methodology_Data-Quality-Assurance_Aquaculture_Fisheries_Processing_Greece_2019 
 • Methodology_and_Quality_Report_for_Fleet_Socio_Economic_Variables
 • Sampling scheme and Data Quality Assurance Framework
 • GREECE National Work Plan 2017-19_TEXT_25-11-16_upd
 • GREECE National_Work_Plan_2017-19_TABLES_25-11-2016-upd 
 • GREECE National_Work_Plan_2019_TEXT_31-10-2018
 • GREECE National_Work_Plan_2019_TABLES_31-10-2018 
 • Greece_Annual_Report_2017_Text_31-May-2018
 • Greece_Annual_Report_2017_Tables_31-May-2018-upd-v2
 • Greece_Annual_Report_2016_Text_31-May-2017
 • Greece_Annual_Report_2016_Tables_31-May-2017
 • Greece_Annual_Report_2015_Text_31-May-2016-upd
 • Greece_Annual_Report_2015_Tables_31-May-2016_upd
 • Greece Annual Report 2014
 • Greece_Annual-Report_2014_Tables_31-May-2015 update 
 • Greece Annual Report 2013
 • Greece_Annual_Report_2013_Tables_31-May-2014 
 • Greece Annual Report 2012
 • Greece_Annual_Report_2012_Tables_31-May-2013 
 • Greece NP Proposal 2011-2013
 • Greece NP Proposal 2011-2013 Tables 
 • Data Collection Regulation 2008
Font Resize