Παροχή υπηρεσιών2019-01-12T20:46:18+02:00

Παροχή Υπηρεσιών

 • Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των μεταβατικών και παράκτιων υδάτων με βιοτικούς δείκτες (WFD 2000/60)

 • Χαρτογράφηση θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, π.χ. υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδώνιας

 • Καλλιέργειες μακροφυκών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, αλλά και σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών

 • Τεχνολογίες φυτοθεραπείας υγρών αστικών και βιομηχανικών λυμάτων (antifouling) για την παραγωγή βιοενέργειας

     Υπεύθυνος: Δρ. Σωτήρης Ορφανίδης  


 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών παραμέτρων νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων

 • Ποιοτικός έλεγχος παραδοσιακών μεταποιημένων αλιευμάτων (αυγοτάραχο, σπινιάλο κλπ.)

 • Προτάσεις ανάδειξης της ποιότητας και της διατροφικής αξίας μεταποιημένων αλιευμάτων

 • Παραγωγή νέων προϊόντων, λειτουργικά τρόφιμα από αλιεύματα

 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση φυσικοχημικών παραμέτρων ιχθυοτροφών

 • Ανίχνευση, απομόνωση και παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας βιοενεργών ουσιών από αλιεύματα ή απορριπτόμενα αλιευμάτων

     Υπεύθυνος: Δρ. Νίκος Σταμάτης


 • Αναλύσεις βαρέων μετάλλων σε θαλάσσια, λιμνοθαλάσσια, λιμναία αλλά και χερσαία ιζήματα για τον προσδιορισμό την μακροχρόνιας ρύπανσης

 • Προσδιορισμός ποιότητας υδάτων και εκτίμηση των επιπέδων ευτροφισμού σε θαλάσσια και εσωτερικά οικοσυστήματα 

 • Προσδιορισμός της υδροδυναμικής κυκλοφορίας παράκτιων περιοχών, λιμνοθαλασσών και λιμνών με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων, από την οποία υπολογίζονται οι χρόνοι παραμονής και η διακύμανση των τιμών παθητικών ρύπων στο υδάτινο οικοσύστημα 

     Υπεύθυνος: Δρ. Νίκος Καμίδης


 • Αναγνώριση ειδών σε αλιευτικά προϊόντα

 • Εκτίμηση ποιότητας παράκτιων και εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων

 • Μελέτη και κατασκευή τεχνητών υφάλων (Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού)

     Υπεύθυνος: Δρ. Γρηγόρης Κρέη


 • Παρακολούθηση της κατάστασης των εμπορεύσιμων ιχθυοπληθυσμών των λιμνοθαλασσών και των λιμνών

 • Αξιολόγηση υδρολογικών και φυσικοχημικών δεδομένων λιμνοθαλασσών και συσχέτισή τους με την αλιευτική παραγωγή

 • Διαμόρφωση διαχειριστικών προτάσεων για την αλιευτική διαχείριση των λιμνοθαλασσών και των λιμνών

 • Επιστημονική στήριξη στην εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

 • Επιστημονική στήριξη στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών. (αλιεία, μεταφορές, διάβρωση, κλπ) 

 • Μελέτη των επιπτώσεων των προστατευομένων ειδών (δελφίνια, χελώνες, φώκιες, κορμοράνοι) στην αλιευτική παραγωγή και επιστημονική στήριξη στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ παραγωγών και προστατευόμενων ειδών

     Υπεύθυνος: Δρ. Μάνος Κουτράκης


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς