Ιστορία2018-12-13T20:23:09+00:00

Ιστορία

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το έτος 1995 και ανήκε διοικητικά στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. Πλέον, υπάγεται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 1980, υπό την πίεση των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, παρουσιάστηκε ως επιτακτική ανάγκη η αναπροσαρμογή της οργανωτικής δομής της αγροτικής έρευνας. Έτσι, το 1989 άρχισε μια νέα περίοδος με την ίδρυση του ΕΘΙΑΓΕ ως εθνικού φορέα έρευνας και τεχνολογίας στον αγροτικό χώρο με τον νόμο 1845/89 και την ίδρυση Ινστιτούτων με στόχευση την αξιοποίηση της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω σύγχρονων, λειτουργικών και ευέλικτων Ιδρυμάτων.

Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο Τακτικός Ερευνητής Δρ Γρηγόριος Κρέη. Διατελέσας Διευθυντής για πολυετή θητεία έχει υπάρξει ο Τακτικός Ερευνητής, νυν αφυπηρετήσας Δρ Αργύρης Καλλιανιώτης. Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. έχει διαχειριστεί προγράμματα που συνολικά ξεπερνούν το ύψος των 20 εκατομ. ευρώ.

Font Resize