//Προκήρυξης για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (INVASION)» (MIS 5049543

Προκήρυξης για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (INVASION)» (MIS 5049543

Προκήρυξης για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (INVASION)» (MIS 5049543) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας  και Θάλασσας 2014-2020»

 

4. 2972_3.8.2021_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-INVASION_ΩΤΙΦΟΞ3Μ-4ΜΩ_21PROC009022249 

 

 

ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ_2972_3.8.2021   

 

ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ_2972_3.8.2021  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

By |2021-08-03T14:23:45+03:003 Αυγούστου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξης για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (INVASION)» (MIS 5049543

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς