//ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ “ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ “ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ “ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ”

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝ.ΑΛ.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) κάτω των ορίων (Προϋπολογισμού 104.900,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, 130.076,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος», ΟΠΣ 5010856 με ακρωνύμιο: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.

*Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 11.00*

 

6. 12504_20.04.2021_ΤΕΥΧΟΣ Διακήρυξης_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Θ.Σ._ΙΝ.ΑΛ.Ε._21PROC008504218-compressed

 

6α. 12504_20.04.2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακήρυξης_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Θ.Σ._ΙΝ.ΑΛ.Ε._ΨΠΜΩΟΞ3Μ-Μ1Ρ

 

6β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΕΥΔ

 

6γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

6δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

 

By |2021-04-29T19:06:39+03:0028 Απριλίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ “ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ”

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς