//Διακήρυξης Ναύλωσης Σκάφους_ΕΠΣΑΔ_2022

Διακήρυξης Ναύλωσης Σκάφους_ΕΠΣΑΔ_2022

Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝ.ΑΛ.Ε. με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών (CPV:63726700-1)» έτους 2022, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004055, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

 

Περίληψη Διακήρυξης_Ναύλωση Σκάφους_21894 ΑΔΑ  

 

Περίληψη Διακήρυξης_Ναύλωση Σκάφους_PDF_signed  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ  

 

Τεύχος διακήρυξης Σκάφους_2022_ΕΠΣΑΔ_21894 ΑΔΑΜ  

 

Τεύχος διακήρυξης Σκάφους_2022_ΕΠΣΑΔ_PDF signed  

 

ΘΕΜΑ 35 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ_ΙΝΑΛΕ 99Π0ΟΞ3Μ-Α7Ν  

 

ΘΕΜΑ 35 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ_ΙΝΑΛΕ_signed  

 

espd-request-v2  

 

espd-request-v2 signed  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Πίνακας Συμμόρφωσης  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών  

 

 

 

 

By |2022-04-22T09:17:05+03:0022 Απριλίου, 2022|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξης Ναύλωσης Σκάφους_ΕΠΣΑΔ_2022

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς