//Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με Αριθμ.24927/20-05-2024 (Συστημικό Α/Α 350952) για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7)»

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με Αριθμ.24927/20-05-2024 (Συστημικό Α/Α 350952) για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7)»

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με Αριθμ.24927/20-05-2024 (Συστημικό Α/Α 350952) για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7)» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 92.741,94€ (χωρίς ΦΠΑ) και 115.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου : «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL – LIFE19 NAT/IT/000851». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.

 

24927_20-05-2024_Ανοικτος Διαγωνισμός_Προμήθεια ιχθυοδιαδρόμου_LIFEEL_2024_24PROC014798098 

24927_20-05-2024_Περίληψη Διακήρυξης_Προμήθεια ιχθυοδιαδρόμου_LIFEEL_2024_ΡΠΝ4ΟΞ3Μ-89Ρ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 06 LIFEEL ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 6ΦΤΝΟΞ3Μ-0Ρ6 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης_Ψ6ΛΣΟΞ3Μ-04Ο_24REQ014241745 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_espd-request-v2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Πίνακας Συμμόρφωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Συμφωνητικού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ 

Παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές-Technical specification 

By |2024-05-22T23:11:50+03:0022 Μαΐου, 2024|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με Αριθμ.24927/20-05-2024 (Συστημικό Α/Α 350952) για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7)»

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς