//Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας (να διαθέτει άδεια αλιείας με τράτα βυθού) στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών (CPV:63726700-1)» έτους 2024

Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας (να διαθέτει άδεια αλιείας με τράτα βυθού) στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών (CPV:63726700-1)» έτους 2024

Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας (να διαθέτει άδεια αλιείας με τράτα βυθού) στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών (CPV:63726700-1)» έτους 2024, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» (ΕΠΣΑΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 6004836, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην Προτεραιότητα 1 «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων». Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 01 Απριλίου 2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00.

0.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης_ΕΠΣΑΔ 2024_6ΕΒ0ΟΞ3Μ-ΛΘΜ_24REQ014241481 

3.ΘΕΜΑ 07 ΙΝΑΛΕ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 9ΧΖΠΟΞ3Μ-ΡΞΥ 

16313_28-3-2024_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ_ΕΠΣΑΔ_2024_Βιδάκης_AA ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ_24PROC014504733 

16313_28-3-2024_Περίληψη Διακήρυξης Σκάφους_ΕΠΣΑΔ_Βιδάκης_AA ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ_Ψ6ΔΠΟΞ3Μ-ΟΩΑ 

espd-request-v2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής ΠροσφοράςΠίνακας Συμμόρφωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

By |2024-04-01T16:34:55+03:001 Απριλίου, 2024|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας (να διαθέτει άδεια αλιείας με τράτα βυθού) στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών (CPV:63726700-1)» έτους 2024

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς