//Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια ενός φορητού φθορισμόμετρου χλωροφύλλης/ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια ενός φορητού φθορισμόμετρου χλωροφύλλης/ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια ενός φορητού φθορισμόμετρου χλωροφύλλης/ΥΠΟΕΡΓΟ 2, (Προϋπολογισμού 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος», ΟΠΣ 5010856 με ακρωνύμιο: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 24/03/2022, ώρα 12:00 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/03/2022, ώρα 12:00 μ.μ.

 

 

12701_03.03.2022_Περίληψη Διακήρυξης_Φορητό φθορισμόμετρο χλωροφύλλης_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Θ.Σ._ΙΝ.ΑΛ.Ε._ΨΛ2ΠΟΞ3Μ-Ο7Θ 

 

12701_03.03.2022_Τεύχος Διακήρυξης_Φορητό φθορισμόμετρο χλωροφύλλης_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Θ.Σ._ΙΝ.ΑΛ.Ε._22PROC010155754 

By |2022-03-08T14:30:43+02:008 Μαρτίου, 2022|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια ενός φορητού φθορισμόμετρου χλωροφύλλης/ΥΠΟΕΡΓΟ 2

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς