//Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση διενέργειας πανελλαδικής έρευνας με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα και των πρακτικών τους

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση διενέργειας πανελλαδικής έρευνας με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα και των πρακτικών τους

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση διενέργειας πανελλαδικής έρευνας με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα και των πρακτικών τους στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055), του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας-Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

 

ΘΕΜΑ 18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΙΝΑΛΕ Ψ6ΩΘΟΞ3Μ-Φ95 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 42444 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ADAM 42444 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

 

espd-request-v2   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών 

By |2022-08-05T14:42:58+03:005 Αυγούστου, 2022|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση διενέργειας πανελλαδικής έρευνας με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα και των πρακτικών τους

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς