//Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD Φασματογράφος ICP-MS/MS

Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD Φασματογράφος ICP-MS/MS

Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD Φασματογράφος ICP-MS/MS συνολικού προϋπολογισμού 342.379,03 € πλέον ΦΠΑ 24% (424.550,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

12777_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC012246122 

12777 ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΨΩΘΑΟΞ3Μ-74Θ 

8α. 15298_07.03.2023_ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΘΟΥΣ_signed 

2α. 775_10301_14.02.2023_ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ 3_Θ.Σ._64ΚΞΟΞ3Μ-0ΧΟ_23REQ012135073 

espd-request-v2 ΘΣ 

notice_ΘΣ 

ΘΕΜΑ 24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ 3_ΘΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓ 67ΠΛΟΞ3Μ-ΕΚΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Πίνακας Συμμόρφωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Αίτηση Συμμετοχής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

 

By |2023-03-09T13:53:56+02:009 Μαρτίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Δειγματολήπτης νερού τύπου Rosette με CTD Φασματογράφος ICP-MS/MS

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς